Годишен счетоводен отчет

  Годишен счетоводен отчет за 2021 г. - съдържание:

- отчет за финансовото състояние;

отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет;

- доклад на независимия одитор;

- годишен доклад за дейността;

- декларация за корпоративно управление;

- нефинансова декларация.


  Годишен счетоводен отчет за 2020 г. - съдържание:

- отчет за финансовото състояние;

отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет;

- доклад на независимия одитор;

- годишен доклад за дейността;

- декларация за корпоративно управление;

- нефинансова декларация.


  Годишен счетоводен отчет за 2019 г. - съдържание:

- годишен доклад за дейността;

- доклад на независимия одитор;

- отчет за финансовото състояние;

- отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет.


  Годишен счетоводен отчет за 2018 г. - съдържание:

- годишен доклад за дейността;

- доклад на независимия одитор;

- отчет за финансовото състояние;

- отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет.


  Одиторски доклад за 2017 г.

  Годишен финансов отчет за 2017 г.

  Приложение към финансовия отчет за 2017 г.

  Годишен доклад за дейността за 2017 г.