Годишен счетоводен отчет

  Годишен финансов отчет за 2022 г.

  Годишен доклад за дейността 2022 г.

  Декларация за корпоративното управление 2022 г.

  Нефинансова декларация 2022 г. 

  Доклад на независимия одитор 2022 г.


  Годишен счетоводен отчет за 2021 г. - съдържание:

- отчет за финансовото състояние;

отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет;

- доклад на независимия одитор;

- годишен доклад за дейността;

- декларация за корпоративно управление;

- нефинансова декларация.


  Годишен счетоводен отчет за 2020 г. - съдържание:

- отчет за финансовото състояние;

отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет;

- доклад на независимия одитор;

- годишен доклад за дейността;

- декларация за корпоративно управление;

- нефинансова декларация.


  Годишен счетоводен отчет за 2019 г. - съдържание:

- годишен доклад за дейността;

- доклад на независимия одитор;

- отчет за финансовото състояние;

- отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет.


  Годишен счетоводен отчет за 2018 г. - съдържание:

- годишен доклад за дейността;

- доклад на независимия одитор;

- отчет за финансовото състояние;

- отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

- отчет за промените в собствения капитал;

- отчет за паричните потоци;

- приложение към финансовия отчет.


  Одиторски доклад за 2017 г.

  Годишен финансов отчет за 2017 г.

  Приложение към финансовия отчет за 2017 г.

  Годишен доклад за дейността за 2017 г.