Мониторинг

water test

„В и К“ ООД – Русе осигурява водоснабдяването на населението с питейна вода на територията на Русенска област – общините Русе, Сливо поле, Иваново, Ветово, Две могили, Борово, Бяла и Ценово. Дружеството обслужва 219 броя подземни водоизточници, от които 165 броя в режим на редовна експлоатация и 54 броя резервни. Дезинфекцията на питейната вода се извършва с биоцидни препарати (хлорни реагенти) – хлор газ /течен хлор/ и натриев хипохлорит.

Мониторингът на качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-би­то­ви цели, посл. изм. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г., на база разработени програми от „ВиК“ ООД – Русе и утвърдени от РЗИ – Русе и РЗИ – Разград. Съгласно изискванията на Наредба № 9 са определени 47 зони на водоснаб­дяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници). Големите зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека са 8. Малките зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека са 39.

Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг за година в зоните на водоснабдяване се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба № 9/16.03.2001 г. на база обем вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване (м3/денонощие), които за година съответно са: 580 проби общо, от които 526 броя от постоянния мониторинг и 54 броя от периодичния.

Съгласно изискванията, заложени в разрешителните за водовземане от подземни води и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, посл. изм. в ДВ бр. 102/23.12.2016 г. Приложение № 1 към чл. 10, ал.2, т.1 в мониторинга ежегодно се включват и 265 броя проби сурова /нехлорирана/ вода от водоизточниците. Получените от изследванията резултати показват отклонения по показатели нитрати и фосфати при някои водоизточници. Високото съдържание на нитрати и фосфати е в резултат на дълготрайно замърсяване от селскостопански произход.

Контролът на качеството на питейната вода се извършва в собствена акредитирана и във външни акредитирани лаборатории. Показателите от периодичния мониторинг като антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, никел, олово, пестициди, пестициди (общо), полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани (общо), натрий, тритий, радон, индикативна доза, обща алфа активност, обща бета активност, естествен уран и бромати се възлагат на външни акредитирани лаборатории, а останалите показатели се изпитват в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе.

Мониторингът на качеството на питейната вода от Акредитираната ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе се извършва по 18 стандартизирани методи и 17 вътрешно – лабораторни методики. Всички 35 метода са верифицирани и валидирани, като периодично посредством сертифицирани референтни материали /СРМ/ лабораторията извършва контрол на качеството им. Ежегодно ЛИВ участва и в междулабораторни изпитвания за пригодност с международен провайдър „LGC Standards“ от Великобритания, акредитиран съгласно стандарт ISO/IEC 17043:2010.

Показатели и норми за качеството на питейната вода съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 

Приложение № 1

Микробиологични показатели

Таблица А. 1. - За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Показател Стойност, брой КОЕ/ml

Ешерихия коли (Е. coli)

0/100

Ентерококи

0/100

KOE – колонообразуващи единици

 

Таблица Б - Химически показатели

(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.)

Показател Максимална стойност (1) Единица Забележка

Акриламид

0,10

μg/l

Забележка (2)

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бенз(а)пирен

0,010

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

Забележка (3)

Винилхлорид

0,50

μg/l

Забележка (2)

1,2-Дихлоретан

3,0

μg/l

 

Епихлорхидрин

0,10

μg/l

Забележка (2)

Живак

1,0

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Мед

2,0

mg/l

Забележка (4)

Никел

20

μg/l

Забележка (4)

Нитрати

50

mg/l

Забележка (5)

Нитрити

0,50

mg/l

Забележка (5)

Олово

10

μg/l

Забележка (4)

Пестициди

0,10

μg/l

Забележка (6) и (7)

Пестициди (общо)

0,50

μg/l

Забележка (6) и (8)

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Забележка (9)

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлоретен и трихлоретен

10

μg/l

Забележка (10)

Трихалометани (общо)

100

μg/l

Забележка (11)

(В сила от 28.11.2015 г. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Естествен уран

0,03

mg/l

Забележка (12)

Флуориди

1,5

mg/l

 

Хром

50

μg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

Забележки:
(1) МС – максимална стойност.
(2) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с питейната вода полимерен материал.
(3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.
(4) Стойността се прилага за проба питейна вода, взета от крана при подходящ метод навземане на проби, така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителя, като се вземат предвид и честотата на превишаванията на максималните стойности, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората. Методите за вземане на проби и извършването на мониторинга трябва да се прилагат по хармонизиран начин, определен с акт на Европейската комисия.
(5) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:
    1. (нитрати)/50 + (нитрити)/3 ≤ 1, където стойностите са в mg/l;
    2. на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.
(6) "Пестициди" означава:
    – органични инсектициди,
    – органични хербициди,
    – органични фунгициди,
    – органични нематоциди,
    – органични акарициди,
    – органични алгициди,
    – органични родентициди,
    – органични слимициди,
    – свързани продукти (например растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.
Мониторират се само пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.
(7) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите. Максималната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.
(8) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.
(9) Като сума от концентрациите на: бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен.
(10) Като сума от концентрациите на посочените вещества.
(11) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска. Като сума от концентрациите на: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан.
(12) (В сила от 28.11.2015 г. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Стойността се отнася за естествения уран като химичен елемент. Радиологичните характеристики на естествения уран са посочени в приложение № 2б, т. 2.

 

Таблица В - Показатели с индикаторно значение

Показател МС (1) Единица Забележка

Активна реакция

>=6,5 и <= 9,5

рН единици

Забележка (1) и (2)

Алуминий

200

μg/l

 

Амониев йон

0,50

mg/l

 

Вкус

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Електропроводимост

2000 (при 20°С)

µS/cm

Забележка (1)

Желязо

200

μg/l

 

Калций

150

mg/l

Забележка (3)

Магнезий

80

mg/l

Забележка (3)

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Мътност

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

Забележка (4) и (5)

Натрий

200

mg/l

 

Общ органичен въглерод

Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя

 

Забележка (6)

Обща твърдост

12

mg-eqv/l

Забележка (3)

Остатъчен свободен хлор

0,3 – 0,4

mg/l

Забележка (7)

Перманганатна окисляемост

5,0

mg O2/l

Забележка (8)

Сулфати

250

mg/l

Забележка (1)

Фосфати

0,5

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Забележка (1)

Цвят

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Цинк

4,0

mg/l

 

Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)

0/100 

КОЕ/100ml

Забележка (9)

Колиформи

0/100

КОЕ/100ml

Забележка (10)

Брой колонии  (микробно число) при 22 °С

Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода

КОЕ/ml

 

Забележки:
(1) Водата не трябва да е агресивна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) За бутилирани води се допуска долна граница до 4,5 pH единици, а за естествено или изкуствено газирани бутилирани води долната граница може да бъде и по-ниска.
(3) Показателите се определят само за вода от подземни водоизточници, за които няма данни.
(4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на показателя.
(5) Определянето на показателя е съгласно § 4 ПЗР от наредбата.
(6) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000 куб.м вода в денонощие.
(7) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове на хлориране след осъществен 30-минутен контакт с водата.
(8) Показателят се определя във всички случаи, когато не се изследва общ органичен въглерод.
(9) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. бр. 6 от 2018 г.) Определя се, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв. При несъответствие с определената максимална стойност се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни микроорганизми, включително криптоспоридии, и риска за потребителите, с цел да се установи, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети.
(10) За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0/250 КОЕ/ml.

 

Радиологични показатели 

(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.)

Таблица Г. 1. - Параметрични стойности за радон, тритий и индикативна доза на водата, предназначена за питейно-битови цели

Показател

Параметрична стойност

Мерна единица

Забележки

Радон

100

Bq/l

Забележка (1) и (2)

Тритий

100

Bq/l

Забележка (3)

Индикативна доза

0,10

mSv

 

Забележки:
(1) При установена параметрична стойност на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно извършват проучване и преценяват дали е необходимо и какви коригиращи действия следва да бъдат предприети при отчитане риска за човешкото здраве, без да се излага на риск питейно-битовото водоснабдяване.
(2) Коригиращи действия се предприемат във всички случаи, когато концентрацията на радон надвишава 1000 Bq/l, с цел осигуряване на радиационна защита.
(3) Завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди. Ако концентрацията на тритий надвишава параметричната му стойност, се изисква анализ на наличието на други изкуствени радионуклиди.

 

Таблица Г. 2. - Контролни нива за обща алфа- и бета-активност

Показател

Контролно ниво

Мерна единица

Забележки

Обща алфа-активност

0,1

Bq/l

Забележки (1), (2) и (3)

Обща бета-активност

1,0

Bq/l

Забележки (1), (2), (3) и (4)

Забележки:
(1) В случаите, когато общата алфа-активност и общата бета-активност са съответно по-ниски от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, се приема, че индикативната доза е по-ниска от параметричната стойност от 0,1 mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване, освен ако е известно от други източници на информация, че във водата са налице конкретни радионуклиди, които могат да станат причина индикативната доза да надвиши стойността от 0,1 mSv.
(2) (Изм. - ДВ бр. 6 от 2018 г.) В случаите, когато общата алфа-активност надвишава 0,1 Bq/l или общата бета-активност надвишава 1,0 Bq/l, се извършват допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди от приложение № 2б, съгласувано с органите на ДЗК, определени да извършват здравно-радизционен контрол на съответната територия.
(3) В случаите, когато е необходимо измерване на радионуклиди съгласно забележки (1) и (2), се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност. Тъй като завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди, нивата на тритий, обща алфа-активност и обща бета-активност следва да бъдат измерени в една и съща проба.
(4) По целесъобразност общата бета-активност може да се замени с остатъчна бета-активност след изваждане на обемната активност К-40.