Лаборатория за изпитване на води

water test

Лабораторията за изпитване на води при „ВиК” ООД – Русе /ЛИВ/ е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 “Общи изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране(ISO/IEC 17025:2017)” от 24.03.2011 г. и притежава Сертификат за акредитация под регистрационен № 166 ЛИ / 29.03.2023 г. издаден от Изпълнителна Агенция /ИА/ Българската служба за акредитация /БСА/. Сертификатът е валиден до 29.03.2027 г.

Обхватът на акредитация на ЛИВ включва следните дейности:

Изпитване и вземане на проби от:

  • Вода за питейно-битови цели и природни (подземни и повърхностни) води;
  • Отпадъчна промишлена и битово-фекална вода;
  • Води от плувни басейни.

Пробонабирането и изпитванията се извършват по методи от акредитирания обхват на лабораторията, възложени със Заявка за изпитване/пробовземане ФК 704-1.

Показателите за изпитване от обхвата на акредитация на ЛИВ са следните:

  • Показатели за изпитване на вода за питейно-битови цели и природни (подземни и повърхностни) води: специфична електропроводимост, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен хлор, общ хлор, мътност, цвят, мирис, вкус, перманганатна окисляемост/перманганатен индекс, хлориди, сулфати, фосфати/ортофосфати, флуориди, обща твърдост/сума от калций и магнезий, калций, магнезий, желязо, мед, хром (общ), хром (шествалентен), цинк, алуминий, бор, цианиди (общо), цианиди (свободни), общ органичен въглерод /ТОС/, температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число.
     
  • Показатели за изпитване на отпадъчна промишлена и битово-фекална вода: активна реакция, химичнопотребен кислород (бихроматен) ХПК, неразтворени вещества, общ азот, желязо, мед, хром (общ), хром (шествалентен), цинк, цианиди (свободни), цианиди (общо), температура, общ фосфор, кадмий, олово, никел.
     
  • Показатели за изпитване на води от плувни басейни: активна реакция, амониев йон/амоняк, нитрити, манган, остатъчен хлор, общ хлор, перманганатна окисляемост, желязо температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число, стафилококи.