Лаборатория за изпитване на води

water test

Лабораторията за изпитване на води при „ВиК” ООД – Русе /ЛИВ/ е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от 24.03.2011 г. и притежава Сертификат за акредитация под регистрационен № 166 ЛИ / 30.03.2015 г. издаден от Изпълнителна Агенция /ИА/ Българската служба за акредитация /БСА/. Сертификатът е валиден до 30.03.2019 г.

Обхватът на акредитация на ЛИВ включва следните дейности:

Изпитване и вземане на проби от:

  • Вода за питейно-битови цели и природни води;
  • Отпадъчна промишлена и битово-фекална вода;
  • Води от плувни басейни.

Пробонабирането и изпитванията се извършват по методи от акредитирания обхват на лабораторията, възложени със Заявка за изпитване ФК 508-1.

Показателите за изпитване от обхвата на акредитация на ЛИВ са следните:

  • Показатели за изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води: специфична електропроводимост, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен свободен хлор, общ хлор, мътност, цвят, мирис, вкус, перманганатна окисляемост, хлориди, сулфати, фосфати, флуориди, обща твърдост, калций, магнезий, желязо, мед, хром (общ), хром (VI), цинк, алуминий, бор, цианиди (общо), цианиди (свободни), общ органичен въглерод, температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число.
     
  • Показатели за изпитване на отпадъчна промишлена и битово-фекална вода: активна реакция, химичнопотребен кислород (бихроматен) ХПК, неразтворени вещества, общ азот, желязо, мед, хром (общ), хром (VI), цинк, цианиди (свободни), цианиди (общо), температура, общ фосфор, кадмий, олово, никел.
     
  • Показатели за изпитване на води от плувни басейни: активна реакция, амониев йон, нитрити, манган, остатъчен свободен хлор, общ хлор, перманганатна окисляемост, желязо температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число, стафилококи.