Работа във ВиК ООД – Русе

I. Длъжност: електромонтьор

 

Място на работа

гр. Русе, Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе

 

Кратко описание на длъжността

Осигурява функционирането на енерго-механичното оборудване на ПСОВ – Русе.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – висше – ел. инженер; средно-специално електротехникум;

2. Професионален опит – не по-малко от 2 (две) години;

3. Компютърна грамотност.

 

Условия на труд

1. Редовно работно време – 8 часа;

2. Работно облекло и лични предпазни средства – съгласно КТД.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, гише „Деловодство“

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

 

Краен срок за подаване на документи: 16.09.2022 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД – Русе: www.vik-ruse.com.

Забележка: Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

II. Длъжност: механик

 

Място на работа 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, отдел „Енерго-механичен“

Кратко описание на длъжността
Осигурява функционирането на механичното оборудване. 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
1. Образование: висше техническо – бакалавър – специалност „Технология на металите“, „Технология на машиностроенето“ , средно специално –  механотехникум.
2. Професионален опит - не по-малко от 3 (три) години;
3. Компютърна грамотност;
4. Свидетелство за управление на МПС – категория „В“.

Условия на труд
1. Редовно работно време – 8 часа.
2. Работно облекло и лични предпазни средства – съгласно КТД.

Работна заплата
По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

Необходими документи
1. Заявление – свободен текст;
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;
4. Други документи: сертификати за проведени обучения;
5. Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на документи
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, гише „Деловодство“
Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

Краен срок за подаване на документи
26.08.2022 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД – Русе и деловодство на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.