Работа във ВиК ООД – Русе

I. Длъжност: водопроводчик

 

Място на работа: на територията на община Иваново, Производствено-експлоатационен район (ПЕР) Иваново към „ВиК“ ООД Русе

Кратко описание на длъжността: монтира, сглобява, инсталира и поправя водопроводни инсталации и тръбопроводи.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

  1. Образование – средно – специално, техническо.
  2. Професионален опит – не се изисква.
  3. Стаж по специалността – не се изисква.
  4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В“.

Условия на труд

     1. Редовно работно време: 8 часа.

     2. Работно облекло и лични предпазни средства: съгласно КТД.

Работна заплата: По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

Необходими документи

  1. Заявление – свободен текст;
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
  3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;
  4. Други документи: сертификати за проведени обучения;
  5. Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, Централно управление, гише „Деловодство“

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

Краен срок за подаване на документи: 20.12.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД – Русе: www.vik-ruse.com.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Моля, имайте предвид, че ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.