Работа във ВиК ООД – Русе

I. Длъжност: електротехник

 

Място на работа

гр. Бяла, Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Бяла

 

Кратко описание на длъжността

Осигурява правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи, енерго и механичното оборудване на ПСОВ - Бяла. Отговаря за надеждната и безаварийна работа на енерго-механичните съоръжения на ПСОВ - Бяла. 

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – висше – ел. инженер; средно-специално електротехникум;

2. Професионален опит – не по-малко от 3 (три) години;

3. Компютърна грамотност.

 

Условия на труд

1. Редовно работно време – 8 часа;

2. Работно облекло и лични предпазни средства – съгласно КТД.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

ПСОВ - Бяла, адрес: гр. Бяла, ул. „Янтра“ № 24. 

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

 

Краен срок за подаване на документи: 31.10.2022 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД – Русе: www.vik-ruse.com.

Забележка: Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.