Работа във ВиК ООД – Русе

I. Длъжност: водопроводчик

 

Свободни позиции: 1

 

Място на работа: с. Писанец, Производствено-експлоатационен район Ветово към „ВиК“ ООД – Русе

 

Кратко описание на длъжността

Монтира, сглобява, инсталира и поправя водопроводни инсталации и тръбопроводи.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – средно специално, техническо;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Стаж по специалността – не се изисква;

4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „B“ (предимство).

 

Условия на труд

1. Работно време: 8 часа.

2. Работно облекло и лични предпазни средства: съгласно КТД.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализацияООД Русе, гише „Деловодство"

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа№ 6.

Краен срок за подаване на документи: 20.09.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД Русе: www.vik-ruse.com.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им. Моля, имайте предвид, че ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.

 

II. Длъжност: водопроводчик

 

Свободни позиции: 1

 

Място на работа: гр. Ветово, Производствено-експлоатационен район Ветово към „ВиК“ ООД – Русе

 

Кратко описание на длъжността

Монтира, сглобява, инсталира и поправя водопроводни инсталации и тръбопроводи.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – средно специално, техническо;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Стаж по специалността – не се изисква;

4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „B“ (предимство).

 

Условия на труд

1. Работно време: 8 часа.

2. Работно облекло и лични предпазни средства: съгласно КТД.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализацияООД Русе, гише „Деловодство"

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа№ 6.

Краен срок за подаване на документи: 08.09.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД Русе: www.vik-ruse.com.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им. Моля, имайте предвид, че ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.

III. Длъжност: водопроводчик

 

Свободни позиции: 1

 

Място на работа: с. Пиргово, Производствено-експлоатационен район Иваново към „ВиК“ ООД – Русе

 

Кратко описание на длъжността

Монтира, сглобява, инсталира и поправя водопроводни инсталации и тръбопроводи.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – средно специално, техническо;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Стаж по специалността – не се изисква;

4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „B“.

 

Условия на труд

1. Работно време: 8 часа.

2. Работно облекло и лични предпазни средства: съгласно КТД.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализацияООД Русе, гише „Деловодство"

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа№ 6.

Краен срок за подаване на документи: 08.09.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД Русе: www.vik-ruse.com.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им. Моля, имайте предвид, че ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.


 

IV. Длъжност: началник на ремонтно звено транспорт

 

Свободни позиции: 1

 

Място на работа: гр. Русе, Ремонтно-механичен цех и звено „Автотранспорт“ към „ВиК“ ООД Русе

 

Кратко описание на длъжността

Ръководи цялостната дейност по ремонта на енергомеханичното оборудване и експлоатацията, ремонта и обслужването на МПС.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1. Образование висше в сферата на автомобилния транспорт;

2. Общ трудов стаж: не по-малко от 10 (десет) години;

3. Професионален опит на ръководна позиция: не по-малко от 5 (пет) години;

4. Допълнителни квалификации и удостоверения предимство;

5. Управленска компетентност; умения за работа в екип;

6. Компютърна грамотност.

 

Работна заплата

По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

 

Необходими документи

1. Заявление – свободен текст;

2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка;

4. Други документи: сертификати за проведени обучения;

5. Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

 

Място за подаване на документи

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, гише „Деловодство"

Адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа" № 6.

Краен срок за подаване на документи: 08.09.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: уебсайт на „ВиК“ ООД Русе: www.vik-ruse.com.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Подборът ще се осъществи на два етапа:

1. Първи етап: подбор по документи;

2. Втори етап: събеседване.

Моля, имайте предвид, че ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.