Анализ

Изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води; отпадъчна, промишлена и битово фекална вода; вода от плувни басейни

Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Специфична електропроводимост 1 бр. 9.17 11.00
Активна реакция pH 1 бр. 6.33 7.60
Амониев йон 1 бр. 12.50 15.00
Нитрити 1 бр. 10.00 12.00
Нитрати 1 бр. 12.50 15.00
Манган 1 бр. 11.67 14.00
Остатъчен свободен хлор 1 бр. 8.33 10.00
Общ хлор 1 бр. 8.33 10.00
Мътност 1 бр. 11.67 14.00
Цвят 1 бр. 5.83 7.00
Вкус 1 бр. 5.83 7.00
Мирис 1 бр. 5.83 7.00
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс 1 бр. 10.00 12.00
Хлориди 1 бр. 7.50 9.00
Сулфати 1 бр. 10.00 12.00
Фосфати/Ортофосфати/Общ фософор 1 бр. 14.17 17.00
Флуориди 1 бр. 10.83 13.00
Обща твърдост 1 бр. 9.17 11.00
Калций 1 бр. 9.17 11.00
Магнезий 1 бр. 9.17 11.00
Желязо 1 бр. 15.00 18.00
Мед 1 бр. 13.33 16.00
Хром(общ)/Хром(шествалентен) 1 бр. 13.33 16.00
Цинк 1 бр. 15.83 19.00
Алуминий 1 бр. 9.17 11.00
Бор 1 бр. 22.50 27.00
Цианиди(свободни)/Цианиди(общо) 1 бр. 21.67 26.00
Общ органичен въглерод 1 бр. 30.83 37.00
Температура 1 бр. 4.58 5.50
Колиформи и Ешерихия коли 1 бр. 34.50 41.40
Ентерококи 1 бр. 17.25 20.70
Микробно число 1 бр. 17.25 20.70
Стафилококи 1 бр. 17.25 20.70
Химичнопотребен кислород (бихроматен), ХПК 1 бр. 34.50 41.40
Неразтворени вещества 1 бр. 16.67 20.00
Общ азот 1 бр. 23.33 28.00
Кадмий 1 бр. 15.00 18.00
Олово 1 бр. 15.00 18.00
Никел 1 бр. 15.83 19.00
Пробовземане за 1 бр. проба 1 бр. 11.50 13.80
Транспорт за 1 км.   1.92 2.30

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. и влиза в сила от 01.05.2018 г.