Често задавани въпроси

Отчитане и фактуриране

Как да разбера кога ще бъде отчетен водомерът на имота ми?

Можете да се информирате за предстоящото отчитане на водомерите чрез:

 • Сайта на ВиК ООД-Русе като въведете Вашия абонатен номер;
 • На телефоните на нашия информационен център - 082 501 559, 082 501 560 или при посещение на място;
 • Ако ползвате нашето мобилно приложение, ще получавате известие за часа на отчитане два дни преди датата;
 • Ако направите регистрация в сайта на ВиК ООД - Русе във Вашата лична страница, ще получавате филтрирана информация за графика на отчитане в регистрираните от Вас имоти;
 • До 3 работни дни преди датата за отчет на видимо място в сградата на Вашия имот се поставя съобщение за точния ден и час за посещението.

Напомняме Ви, че е необходимо веднъж годишно да се осигури достъп на служител на ВиК - Русе до измервателните уреди (съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4).

Какво да направя, когато се съмнявам в изправността на моите водомери?

В случай че се съмнявате в изправността на водомерите, по чиито показания се формира сметката Ви за вода, е необходимо да ги проверите (тествате) за точност в лаборатория, оправомощена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Важно е да се знае, че потребителите осигуряват сами доставката, монтажа, проверката, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери.

След тестването лабораторията издава документ, удостоверяващ техническото състояние на водомера. Ако в документа водомерът е определен като “годен”, следва, че измервателният уред е изправен и показанията съответстват на потреблението. Ако водомерът е „негоден”, уредът трябва да бъде ремонтиран или да се замени с нов.

Електронна фактура - физически лица

Вече имате възможност да получавате своята фактура на посочен от Вас електронен адрес, като ние се ангажираме да я доставим до 24 часа от издаването ѝ.

Тази функционалност е част от комплексната дейност на компанията ни за развитие на „зелена” икономика. С присъединяването Ви към тази инициатива Вие ставате не само наши партньори, но и участници в каузата ни за една по-чиста и по-зелена планета.

За да се възползвате напълно безплатно от нашето предложение трябва да попълните и подадете Заявление за доставяне на фактура – физически лица на електронен адрес по един от следните начини:

1. В Център за обслужване на клиенти – ул. "Цариград" № 7;
2. В Деловодство – ул. "Добруджа" № 6;
3. Като изтеглите документа от сайта на компанията ни, попълвате го, подписвате го и изпращате сканирано копие на адрес: inkaso@vik-ruse.com.

В заявлението на услугата задължително следва да бъдат попълнени следните полета:

1. Трите имена на заявителя;
2. Адрес за кореспонденция със заявителя;
3. ЕГН на титуляра на партидата на водоснабдявания имот;
4. Валиден електронен адрес;
5. Абонатен номер;
6. Подпис и дата.

Без разглеждане ще бъдат оставени заявленията, които не съдържат данните в посочените по-горе полета. Заявителят ще бъде уведомен за това и ще има възможност да уточни липсващата информация. Срокът за разглеждане на заявлението е 10 дни. Заявлението остава без разглеждане, ако заявителят не уточни исканата информация в срок от 14 дни.

Къде мога да получа информация за правата и задълженията ми като потребител на ВиК услуги?

Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе съдържат информация за правата и задълженията на потребителите и ВиК оператора. Общите условия са достъпни в раздел „Домакинства“ и раздел „Фирми“, подраздел „Формуляри и документи“ в уебсайта ни.

В какъв срок е необходимо да заплатя дължимата сума за ползваните от мен ВиК услуги?

Съгласно чл. 33, ал. 2 от Общите условия Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране.

Мога ли да извърша самоотчитане, тоест да подам лично данни за потреблението си (показания на индивидуалния водомер)?

Да. За целта е необходимо да влезете в раздел „Домакинства“, подраздел „Самоотчитане на водомер“ в уебсайта на ВиК ООД – Русе. Може да подадете данни за потреблението си на датата на отчитане или до 24 часа след нея. Следва да имате предвид, че възможността за подаване на показания по електронен път не елиминира задължението на потребителите да осигуряват достъп на нашите служители за извършване на визуално отчитане на водомера.

Как се формира цената на водата?

Цената на водата е сбор от:

1. Цена за доставяне на питейна вода

2. Цена за отвеждане на отпадъчни води (когато в района има изградена канализационна мрежа)

3. Цена за пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

В районите, където не е изградена канализационната мрежа и които не са обхванати от Пречиствателна станция за отпадъчни води, потребителите заплащат само цена за доставяне на питейната вода.

Цените на ВиК услугите се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн. ДВ. бр. 32 от 18 април 2006 г., отм. ДВ. бр. 6 от 22 януари 2016 г.

Актуалната цена на водата на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, е публикувана в раздел „Цени“ в уебсайта на дружеството.

Проектиране и изграждане на ВиК мрежи

Как да съгласувам инвестиционен проект?

В отдел ПО се подава Образец № 3П „Искане за съгласуване на инвестиционен проект“ и се прилагат необходимият брой папки с инвестиционен проект по част ВиК, изготвен от проектант с правоспособност.

Подаването на посочените образци се извършва в
Центъра за обслужване на потребители всеки работен ден от 10.15 до 12.00 ч.
гр. Русе, ул. „Цариград“ №7, ет. 1     Телефони:
 082 501 510; 082 501 559; 082 501 560

Как да присъединя имот към водопроводната и канализационната мрежа?

1. За да присъедините имот към водопроводната и/или канализационната мрежа, е необходимо да подадете Заявление за изготвяне на становище (Обр. № 1П). Към Заявлението следва да представите:

 • копие от документ за собственост;
 • копие (извадка) от действащ подробен устройствен план;
 • решение на съсобствениците при съсобственост на поземлен имот;
 • нотариално заверено пълномощно (при необходимост);
 • скица на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Въз основа на предоставеното становище инженер с проектантска правоспособност по част ВиК изготвя инвестиционен проект, който трябва да се съгласува с ВиК оператора.

3. След издаване на разрешение за строеж се подава заявление по образец (Обр. № 4П) за сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежите. Договорът влиза в сила от датата на подписването му – при действащо разрешение за строеж на застрояването в имота. След въвеждане в експлоатация на строежа е необходимо да подадете Заявление за откриване на партида (Обр. № 3б - за население или Обр. № 3а - за фирми). С подаване на заявлението за откриване на партида договорът за присъединяване се прекратява. 

4. В случаите, когато се присъединяват имоти, за които е необходимо изготвяне на ПУП (Подробен устройствен план), следва да се извърши съгласуване на ВиК схеми. За тази цел трябва да подадете Искане за съгласуване на ВиК схеми по образец (Образец № 3бП).

Подаването на посочените образци се извършва в Центъра за обслужване на клиенти всеки работен ден от 10.15 до 12.00 ч. на адрес: гр. Русе, ул. "Цариград" 7, ет.1

За повече информация, моля, позвънете на телефони 082 501 510, 082 501 559 и 082 501 560 или изпратете запитване на pto-uslugi@vik-ruse.com.

Как да получа удостоверение за наличие на партида?

В отдел ПО се подава Образец № 1П-А „Искане за издаване удостоверение за присъединен имот към ВиК мрежите“ и се прилагат следните документи:
 • копие на документ за собственост;
 • копие на скица от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър) с дата на издаване до шест месеца преди датата на подаване на искането
Удостоверението не служи за изработване на инвестиционни проекти.

Подаването на посочените образци се извършва в
Центъра за обслужване на клиенти всеки работен ден от 10.15 до 12.00 ч.
гр. Русе, ул. „Цариград“ №7, ет. 1     Телефони: 082 501 510; 082 501 559; 082 501 560

Подмяна и пломбиране на водомери

Как да заменя спирателен кран на водомерен възел?

Смяната на спирателен кран на индивидуален водомер се извършва от лицензирана фирма за сметка на потребителя.

Смяната на първи спирателен кран (спирателния кран преди водомера) на общ водомер се извършва от ВиК ООД - Русе за сметка на дружеството.

Смяната на втори спирателен кран (спирателен кран след водомера) на общ водомер се извършва от лицензирана фирма за сметка на потребителя.

Какъв е периодът на периодична проверка на водомер?

Всеки индивидуален водомер подлежи на периодична проверка на всеки 10 години.Тази проверка се извършва от независима фирма срещу заплащане от собственика на имота.

Всеки водомер, монтиран на водопроводно отклонение, подлежи на периодична проверка на всеки 5 години. В този случай проверката се извършва за сметка на ВиК ООД - Русе.

След всяка проверка или ремонт на водопроводната инсталация водомерният възел се пломбира.

Качество на водата

Има ли хлор, ако водата от чешмата е бяла?

Широко разпространена заблуда е, че белият цвят на водата, която наливаме от крана, показва, че в нея има хлор. Това са мехурчета въздух, получени от високото налягане на водата. Няма опасност да се предозира концентрацията на остатъчен свободен хлор в дезинфекцираната вода, тъй като ВиК ООД − Русе използва автоматизирана система за непрекъснат мониторинг и контрол на хлорирането във водоснабдителната система на град Русе и следи нивата на остатъчния хлор в реално време по всички съоръжения на водопреносната система.

Според докладите на Русенската регионална здравна инспекция качеството на питейната вода в Русе е в съответствие с изискванията на Европейската директива за питейна вода.

Как да постъпим при съмнение в качеството на водата?

При възникнало съмнение относно качеството на водата в Русе може да се обадите в Централния диспечерски пункт на ВиК ООД – Русе или в Лабораторията за изпитване на води (ЛИВ) на тел: 082 501 550 или 082 501 569 или да използвате обявените в уебсайта ни електронни адреси, както и да попълните електронния формуляр, публикуван в раздел "Често задавани въпроси". Сигнали от другите населени места, обслужвани от ВиК ООД – Русе, може да се подават до ръководителя на съответния производствено-експлоатационен район, да се изпращат на обявените в уебсайта ни електронни адреси, или да се подават чрез попълване на електронния формуляр в раздел "Често задавани въпроси". 

При постъпил сигнал за влошено качество където и да е по водопроводната мрежа на гр. Русе лабораторни специалисти от ЛИВ вземат проби от сградното водопроводно отклонение и от имота на потребителя, подал оплакването. На място колориметрично с цветни еталони се анализира  съдържанието на свободен хлор във водата. След това пробите се транспортират в Лабораторията за изпитване на води ВиК ООД − Русе, където се анализират по физикохимични и микробиологични показатели. Информация за резултатите се предоставя на потребителя в рамките на 3-4 дни от вземането на пробите, в зависимост от вида на изпитванията. В много редки случаи резултатите от изследванията на пробите могат да покажат отклонение от нормите. Тогава водоснабдителното дружество предприема мерки за отстраняване на причините, довели до влошаване на показателите, определящи качеството на водата. Често обаче причина за това е лошото състояние на вътрешносградната водопроводна инсталация, която принадлежи на собствениците на сградата, и те следва да се погрижат за нейната изправност.

Работа със сайта

Как ВиК - Русе се грижи за защитата на личните данни, които предоставяме чрез този сайт и за какво ги използва?

ВиК - Русе е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Дружеството е вписано в Регистър на администраторите на лични данни под No.0002574 съгласно Удостоверение No.0002574/23.07.2004г. Като администратор на лични данни ние ги предпазваме от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение и от други незаконни форми на обработване. Целият персонал на ВиК - Русе е длъжен да спазва политика на неприкосновеност на личната Ви информация.

Важно е да се знае, че информацията и личните данни, които ни предоставяте, не са публични и няма да бъдат разкривани пред трети лица, освен в случаите, предвидени от закона, или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. ВиК ООД - Русе гарантира, че никакава информация, предоставена от Вас, няма да бъде продавана, заменяна или отдавана под наем, както и това, че кореспонденцията с Вас ще бъде провеждана при спазване на пълна конфиденциалност съгласно Общите условия за ползване на този сайт.

Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

Каква информация ще получавам, ако се регистрирам в уебсайта на ВиК – Русе?

В потребителския профил на регистрираните потребители е налична информация за датата на предстоящото отчитане на потреблението (за абонати в гр. Русе), за дължими суми, за средната Ви консумация за последните 12 месеца и за показателите на водата във Вашето населено място. В профила си може да се абонирате за безплатната услуга „Известяване за спиране на водата“, като по този начин на посочения от Вас имейл адрес ще получавате съобщения за планирани и аварийни спирания на водоподаването в района, където е регистриран Вашият имот.

Може да се регистрирате в уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе тук: https://www.vik-ruse.com/login?ReturnUrl=%2fIndex.aspx.

Каква информация ще получавам, ако изтегля мобилното приложение ВиК – Русе?

Приложението Ви дава възможност да получавате информация за датата на предстоящото отчитане на потреблението във Вашия имот (за абонати в гр. Русе) и за дължими суми. Чрез приложението също така може да изпращате сигнали за аварии.

Може да изтеглите мобилното приложение ВиК – Русе от Google Play. Приложението е съвместимо както с по-старите, така и с по-новите версии на операционна система Android.