Смяна на партида на физически лица

Данни на заявителя

Допълнителни данни

Край

Имена на заявителя:

ЕГН/ЕНЧ:

Телефон за връзка:

Абонатен номер на имота:

Електронна поща:

Допълнителна информация (до 500 символа):

Причина за смяна:


СМЯНА НА ПАРТИДА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Преди да преминете към следващите стъпки, трябва да разполагате със следните документи:

ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ
 1. Нотариален акт за собственост
 2. Попълнено и сканирано (или четлива снимка) Заявление за промяна на партида - Образец 4б
 3. Попълнено и сканирано (или четлива снимка) Споразумение (при съсобственост) за титуляр на партидата – Образец 2
 4. При липса на споразумение, при невъзможност за сключване на споразумение (съсобсвеникът/съсобствениците отсъстват) попълнена и сканирана (или четлива снимка) Декларация за съгласие при прехвърляне на партида, когато един от съсобствениците отсъства
ПРИ НАЕМАНЕ НА ИМОТ
 1. Попълнено и сканирано (или четлива снимка) Заявление за промяна на партида - Образец 4б
 2. Договор за наем – сканирано копие (или четлива снимка)
 3. Попълнена нотариално заверена Декларация–съгласие при отдаване на имот под наем – Образец 1 от наемодателя, че е съгласен наемателят да е титуляр на партидата – сканирано копие (или четлива снимка)
 4. Попълнен Приемо-предавателен протокол за показания на водомерите в имота към момента на подаване на заявлението (ако е наличен) – сканирано копие (или четлива снимка).
КОГАТО ИМОТЪТ Е НАСЛЕДСТВЕН
 1. Нотариален акт за собственост
 2. Удостоверение за наследници – сканирано копие (или четлива снимка)
 3. Попълнено Заявление за промяна на партида - Образец 4б – сканирано копие (или четлива снимка)
 4. Попълнено Споразумение (при съсобственост) за титуляр на партидата – Образец 2 – сканирано копие (или четлива снимка)
 5. При липса на споразумение, при невъзможност за сключване на споразумение (съсобсвеникът/съсобствениците отсъстват), попълнена Декларация за съгласие при прехвърляне на партида, когато един от съсобствениците отсъства – сканирано копие (или четлива снимка)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (при необходимост):
 1. Протокол за въвод във владение - сканирано копие (или четлива снимка)  – при придобиване чрез съдебно решение
 2. Пълномощно - сканирано копие (или четлива снимка) в случай на нотариално упълномощаване