Пречиствателни станции за отпадъчни води

Изгражденето на ГПСОВ на гр. Русе е финансирано по програма ИСПА, която е създадена от ЕС за подготовка на страните от Централна и Източна Европа за членството им в ЕС.

Градската пречиствателна станция е въведена в експлоатация през 2012 г. Оразмерена е за 240 000 еквивалентни жители. Поречието на река Дунав, заедно с всичките му притоци е обявено за чувствителна зона, т.е. застрашена от замърсяване с биогенни елементи (азот, фосфор) и по тази причина ГПСОВ трябва да пречиства отпадъчните води до степен, отговаряща на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, а именно:

Площадката на ГПСОВ е разположена в Източната индустриална зона на Русе, на десния бряг на река Дунав. Пречистването на отпадъчните води включва механично и биологично стъпало.

 

БПК5 < 25 mg/l Степен на пречистване: 90 %
ХПК < 125 mg/l Степен на пречистване: 78 %
НВ < 35 mg/l Степен на пречистване: 88 %
Общ азот < 10 mg/l Степен на пречистване: 80 %
Общ фосфор < 1 mg/l Степен на пречистване: 88 %

 

Механично пречистване

Механичното пречистване има за цел да отдели грубо диспергираните и неразтворени вещества от отпадъчните води. Примесите в грубо дисперсно състояние се отделят при прецеждане през решетки и сита. По-тежките минерални примеси се отделят чрез утаяване в пясъкозадържатели. Следващата степен на механичното пречистване е преминаването на отпадъчните води през първично утаяване. При първичното утаяване става отделяне на големите неразтворени примеси в отпадъчните води под действието на гравитационните сили в първичните утаители.

Механичното стъпало на ГПСОВ се състои от следните съоръжения: автоматизирани груби решетки, автоматизирани фини решетки, третиране на събрания пясък и други тежки материали, радиални първични утаители, третиране на задържаните мазнини и третиране на плаващите вещества.

Фините решетки са проектирани с разстояние между ламелите 6mm. Всяка от линиите е в състояние да пропуска входящ поток от 3 200m³/h, като две работят в автоматичен режим, а третата в авариен. Отсевките се транспортират с шнеков транспортьор до приемния бункер на пресата за промиване на отсевки, които се събират в контейнери и се извозват.

Биобасейни

Биологичното пречистване на отпадъчните води се основава на използване на аеробните биохимични процеси чрез създаване на подходящи условия за култивиране на аеробни микроорганизми. Биологичното пречистване се извършва в биобасейни, с помощта на активни утайки. Необходимият кислород се внася чрез аерация с фини мехурчета и потопени миксери. Тази система дава възможност за отстраняване на въглерода, азота и фосфора от отпадъчните води.

Биологичното стъпало е проектирано за среднодневно водно количество 52 500 m3/d и се състои от: биобасейни – 2 линии, сграда с въздуходувки за биобасейните.

Всеки биобасейн има 3 зони:

  • N-зона за нитрификация
  • N/DN-зона (избор нитрификация или денитрифициране)
  • DN/bio P-зона (избор денитрифициране или елиминиране на биологичен фосфор)

Вторични утаители

От биобасейна водата, примесена с утайка, постъпва във вторични утаители през разпределителна камера. В технологичния процес резервоарът за вторична утайка се отнася към частта за активно третиране на утайка и функцията му е да отдели активираната утайка от отпадната вода, а утайката да бъде насочена обратно към биобасейните. Вторичният утаител изпълнява функцията на избистрител и утайкоуплътнител – произвеждащ непрекъснат рециркулиращ поток от уплътнена утайка към биологичният реактор.

Вторичните утаители са състоят от 4 кръгли басейна с мостови чистачи за отстраняване на утайката чрез изсмукване.

Изгниватели /метантанкове/

Третирането на утайките от ГПСОВ Русе включва анаеробно изгниване в метантанкове при температура 30-35°С в продължение на 20 дни и последващо обезводняване на лентови филтър преси. Обезводнената утайка след филтърпресите се пренася с конвейер на транспортен контейнер, след което се извозва за допълнително 30-дневно престояване на площадката за кек.

Произвежданият от изгнивателите газ се складира в газхолдер, като газът се използва за работа на работещата с биогаз модулна топло- и електроцентрала. Излишният газ се подава към газов факел за изгаряне. Полученият газ се използва за енергийните нужди на пречиствателната станция.

Газхолдер

 

Съоръжения за механично обезводняване на утайка

Те представляват лентови филтър преси, които обезводняват стабилизираната утайка до около 80 % влажност.

Утайките са биомаса, богата на органично вещество, и могат да спомогнат за възстановяването на нарушения баланс на селскостопански земи или терени, при спазване на определени изисквания, свързвани с опазването на околната среда.

От екологична гледна точка при изгнивателния процес в метантанковете се редуцира потенциала за миризми на суровата утайка и количеството на лесноразградимите органични сухи вещества, които остават за депониране.

Във връзка с осигуряване на утайка с добри качества са въведени следните мерки:

  • ефективен контрол на заустванията на отпадъчни води от промишлени предприятия за предпазване на процеса на изгниване от наличие на токсични елементи;
  • химически анализи на суровата утайка;
  • ефективно предварително утаяване. Следователно съществува реална възможност утайките да се оползотворяват като ценен биологичен продукт в селското стопанство или за рекултивация на терени.

Заустване в р. Дунав

Изход ПСОВ. Пречистената вода на изход ПСОВ достига нормите за заустване на отпадъчни води в чувствителна зона, за каквато е обявена река Дунав.