Сертификати

ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВиК ООД - РУСЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа, която е огласена и разбрана на всички равнища в дружеството, и е достъпна за заинтересованите страни.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе е посветило усилията си за подобряване на условията на живот на населението, свързани с повишаване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги.

Ръководството работи за увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по водоснабдяване и канализация, както и за подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и канализационна система.

Стремежът на ръководството е чрез спазване на приложимите изисквания и подобряване на вътрешната организация и взаимодействието на отделните звена при извършването на стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги да изгражда партньорство с потребителите и другите заинтересовани страни, основано на взаимно доверие и гарантирана непрекъснатост на водоснабдяването.

Ръководството работи целенасочено за намаляване на влиянието върху аспектите на околната среда и предотвратяване на свързани инциденти при изпълнение на дейностите.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе се ангажира с развитието на стабилно предприятие, загрижено за здравето и благосъстоянието на своите служители.

Осъзнавайки факта, че подобряването на качеството, опазването на околната среда и ЗБР са решаващите фактори в конкурентната борба и спечелване на позиции в обществото, считаме, че разработването, внедряването, сертифицирането, поддържането и непрекъснатото подобряване на ефективна Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018, са ключ към икономическия растеж и просперитета на дружеството. За тази цел то дефинира следните приоритети:

 • Подобряване на качеството чрез осъвременяване на технологичните процеси и въвеждане на нови технически и технологични решения при изпълнение на основните дейности в дружеството
 • Подобряване на качеството на питейната вода
 • Подобряване на водопроводната мрежа и намаляване на течовете и загубите на вода
 • Подобряване на мониторинга на потреблението на вода – инсталиране на необходимите измервателни уреди и подобряване на водомерното стопанство
 • Намаляване на енергоемкостта на производството чрез обновяване на електро-механичните инсталации
 • Подновяване и модернизиране на помпените станции
 • Инвестиране в ДМА, автомобили и специализирана техника с цел подобряване на ефективността и модернизация на оперативното управление на дейността
 • Оптимизиране на числеността на персонала, обучение и мотивация на персонала, назначаване и преназначаване съгласно бъдещи нужди
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на извършваните дейности и системен контрол за изпълнение на поставените краткосрочни цели
 • Удовлетворяване на нормативните изисквания и изискванията на заинтересованите страни
 • Предприемане на действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на работещите в дружеството и подобряване на условията на труд и ЗБР
 • Предприемане на действия за управление на значимите аспекти по ОС
 • Непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала и неговата ангажираност
 • Извършване на ефективен мониторинг по опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

С приемането на тези цели по управление ръководството гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване на изискванията на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и ЗБР.

Ръководството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на качеството, околната среда и ЗБР в дружеството, като планирано и непрекъснато я оценява, актуализира периодично и предприема мерки за непрекъснатото ѝ подобряване.

Поддържането на ефикасна обратна връзка с клиентите и стремежът за максимално удовлетворяване на техните изисквания се отразяват пряко както в процеса на развитието, усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на системата, така и в цялостната дейност на дружеството.

Ръководството се ангажира да осигури разясняването на политиката и да я поддържа на разположение на заинтересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.

Ръководството гарантира, че така изложените цели и принципи са известни на всички работещи в дружеството, те са осъзнали техния смисъл и значение за дружеството и се стремят при изпълнение на своите задължения на съответните работни места да работят в съответствие с тях.

Като Управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе

Д Е К Л А Р И Р А М:

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки  ресурси  за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление на качеството и околната среда съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

инж. Илиан Милев
Управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе

Град РУСЕ, 11.09.2023 година