Технически услуги и проектиране
Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа 1 бр. 76.00 15.20 91.20
Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа и предоставяне на становище с изходни данни за проектиране 1 бр. 93.00 18.60 111.60
Проучване за присъединяване към канализационната мрежа 1 бр. 76.00 15.20 91.20
Проучване за присъединяване към канализационната мрежа и предоставяне на становище с изходни данни за проектиране 1 бр. 93.00 18.60 111.60
Проучване за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа 1 бр. 106.50 21.30 127.80
Проучване за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа и предоставяне на становище с изходни данни за проектиране 1 бр. 110.50 22.10 132.60
Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа за временно водоснабдяване на строителната площадка 1 бр. 88.00 17.60 105.60
Презаверяване на становище с изходни данни и условия за присъединяване        
- към водоснабдителна мрежа 1 бр. 93.00 18.60 111.60
- към канализационна мрежа 1 бр. 93.00 18.60 111.60
- към водоснабдителна мрежа и канализационна мрежа 1 бр. 110.50 22.10 132.60
Съгласуване на инвестиционен проект 1 бр. 35.00 7.00 42.00
Проучване и издаване на удостоверение за присъединен имот към ВиК мрежите 1 бр. 91.00 18.20 109.20
Съгласуване проект (линеен обект) с трасиране и нанасяне на ВиК мрежи до 100 м. до 100 м. 63.00 12.60 75.60
* за проекти с по-голяма дължина на трасето към цената се прибавя 1/3 от нейната стойност за всеки следващи започнати 100 м.        
Съгласуване на ВиК схеми 1 бр. 18.00 3.60 21.60
Пресъгласуване на инвестиционен проект 1 бр. 26.00 5.20 31.20
Пресъгласуване на проект (линеен обект) до 100 м. до 100 м. 18.00 3.60 21.60
* за проекти с по-голяма дължина на трасето към цената се прибавя 1/3 от нейната стойност за всеки следващи започнати 100 м.        
Трасиране на място на водопроводните и канализационни мрежи до 100 м. 106.50 21.30 127.80
* за проекти с по-голяма дължина на трасето към цената се прибавя 1/3 от нейната стойност за всеки следващи започнати 100 м.        

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и влиза в сила от 10.10.2022 г.