Мениджърски състав

УПРАВИТЕЛ

инж. Илиан Лоренов Милев

УАСГ − град София
специалност: "Водоснабдяване и канализация"


ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

д-р инж. Малин Русев Бирков

ВИАС − град София, специалност "Хидромелиоративно строителство"
Институт за следдипломна квалификация към УНСС − гр. София
специалност: "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора",
научна и образователна степен: "доктор"


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ирина Дончева Николаева

СА "Димитър Ценов" − град Свищов, специалност "Счетоводство и одитинг в нефинансовите предприятия"


РЪКОВОДИТЕЛ АСН

Иван Минчев Минчев

Икономически университет - град Варна, специалност "Икономика на строителството"