Показатели за качество на водата

water test

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИТЕ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Ежегодно в големите зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека се анализират общо 229 проби, от които 210 броя от постоянния мониторинг и 19 броя от периодичния.

Показатели с индикаторно значение за качеството

Годишно в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе се изследват 229 проби питейна вода от големите зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение.

Микробиологични показатели за качеството

Ежегодно в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе се изследват 229 проби питейна вода от големите зони на водоснабдяване по микробиологични показатели. За да се поддържат стабилни микробиологичните пока­затели на питейната вода непрекъснато се подобряват техноло­гиите на хлориране и се осигурява добро техническо състояние на хлораторното стопанство. В дружеството има утвър­дена Програма за подмяна на хлораторните апарати и за замяна на ръчното хлориране с автоматично, т.е. с дозиращи помпи или магнет вентили. Извършва се и ежедневен контрол от водопроводчиците за съдържанието на остатъчен свободен хлор в питейната вода във всяко населено място, който се определя колориметрично съгласно т.4 на БДС 3560:1981 „Вода за пиене. Определяне съдържанието на остатъчен хлор“ посредством хромат - бихроматни еталонни разтвори, като резултатите се отразяват в електронен журнал.

Физико - химични показатели за качеството

Всяка година се изследват 19 проби питейна вода по физико-химични показатели в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе и във външни акредитирани лаборатории за изпитване „СЖС България“ ЕООД и „ДИАЛ“ ООД. Резултатите от физико-химичните изследвания на питейната вода не показват отклонения от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството.

Радиологични показатели за качеството

Радиологични изследвания на питейната вода в големите зони на водоснабдяване се извършват ежегодно съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. и мониторинговата програма на „ВиК“ ООД – Русе, която е утвърдена от РЗИ – Русе. При из­следваните проби, по показатели (тритий, естествен уран, обща алфа активност, обща бета активност, индикативна доза и радон) в акредитираната изпитвателна лаборато­рия „ДИАЛ“ ООД - гр. Бухово не са установени от­клонения от нормите посочени в Приложение № 1, Таблица Г.1. и Г.2. на Наредба № 9/ 16.03.2001 г.

Анализът на качеството на питейната вода в големите зони на водоснабдяване се изразява посредством индекс ПК2а, който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби, и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите, изразен в проценти, който е: ПК2а = 99,95 %, при дългосрочно ниво 99 %.
 

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИТЕ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

Ежегодно в малките зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека се анализират общо 351 проби, от които 316 проби от постоянния мониторинг и 35 проби от периодичния.

Показатели с индикаторно значение за качеството

Годишно в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе се изследват 351 проби питейна вода от малките зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение.

Микробиологични показатели за качеството

Всяка година в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе се изследват 349 проби питейна вода от малките зони на водоснабдяване по микробиологични показатели. За да се поддържат стабилни микробиологичните пока­затели на питейната вода непрекъснато се подобряват техноло­гиите на хлориране и се осигурява добро техническо състояние на хлораторното стопанство. В дружеството има утвър­дена Програма за подмяна на хлораторните апарати и за замяна на ръчното хлориране с автоматично, т.е. с дозиращи помпи или магнет вентили. Извършва се и ежедневен контрол от водопроводчиците за съдържанието на остатъчен свободен хлор в питейната вода във всяко населено място, който се определя колориметрично съгласно БДС 3560:1981 посредством хромат-бихроматни еталони, като резултатите се отразяват в електронен журнал.

Физико - химични показатели за качеството

Ежегодно се изследват 35 проби питейна вода по физико-химични показатели в ЛИВ при „ВиК“ ООД – Русе и във външни акредитирани лаборатории за изпитване „СЖС България“ ЕООД и „ДИАЛ“ ООД. Резултатите от физико-химичните изследвания на питейната вода показват отклонения от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. по показатели нитрати и фосфати в някои населени места.

Радиологични показатели за качеството

Радиологични изследвания на питейната вода в малките зони на водоснабдяване се извършват ежегодно съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. и мониторинговите програми с РЗИ – Русе и РЗИ - Разград. При изследваните проби в акредитираната изпитвателна лаборато­рия „ДИАЛ“ ООД - гр. Бухово не са установени от­клонения от нормите посочени в Приложение № 1, Таблица Г.1. и Г.2. на Наредба № 9/ 16.03.2001 г.

Анализът на качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване се изразява посредством индекс ПК2б, който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби, и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите изразен в проценти, който е: ПК2б = 98,97 %, при дългосрочно ниво 98 %.
 

Оценката за здравния риск за населението за питейна вода със съдържание на нитрати над 50 мг/л и на фосфати над 0,50 мг/л

се дава от местните органи на Държавен санитарен контрол за всеки конкретен обект с несъответствие (Предписание) съгласно изискванията на наредба № 9/16.03.2001 г.
За отстраняване на несъответствията от страна на „ВиК“ ООД – Русе са плани­рани мерки в следните насоки:

  • Проучвателни сондирания и изграждане на нови водоизточници – тръбни кладенци със съдържание на нитрати под 50 мг/л и фосфати под 0,5 мг/л;
  • Смесване на води с ниско и по - високо съдържание на нитрати и фосфати, чрез изграждане на връзки между водоизточниците;
  • Изграждане на водопроводи за подаване на вода от други водоизточници;
  • Извършване на строителни дейности по защита на водоизточници чрез изграждане на предпазни диги, защитни облицовани канавки, хидроизолации;
  • Профилактика с каналопочистващи машини на дренажи, събирателни и ревизионни шахти, водопроводи с цел възстановяване и увеличаване на проводимостта и подобряване на качеството на суровата вода.
  • Учредяване на СОЗ на водоизточниците с наднормено съдържание на нитрати по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.;
  • Контрол по спазване на ограниченията и забраните в СОЗ;
  • Съвместни действия с МОСВ, МЗ и МЗП за ограничаване на замър­сяването с нитрати чрез спазване на правилата за добра земеделска практика съгласно Наредба 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.