Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.914 2.297
За отвеждане на вода  1 м3 0.226 0.271
За пречистване на вода  1 м3 0.313 0.376

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.914 2.297
За отвеждане на вода  1 м3 0.226 0.271
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.313 0.376
I степен замърсяване 1 м3 0.344 0.413
II степен замърсяване 1 м3 0.505 0.606
III степен замърсяване 1 м3 0.629 0.755

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.01.2021 г. на основание решение No. Ц-46 / 30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед No. З-208/30.12.2020 г. на управителя на ВиК ООД - Русе.