Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 2.786 3.343
За отвеждане на вода  1 м3 0.404 0.485
За пречистване на вода  1 м3 0.511 0.613

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 2.786 3.343
За отвеждане на вода  1 м3 0.404 0.485
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.511 0.613
I степен замърсяване 1 м3 0.582 0.698
II степен замърсяване 1 м3 0.884 1.061
III степен замърсяване 1 м3 1.170 1.404

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.02.2023 г. на основание решение No. Ц-32/30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед No. З-5/09.01.2023 г. на управителя на ВиК ООД - Русе.