Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 3.175 3.810
За отвеждане на вода  1 м3 0.480 0.576
За пречистване на вода  1 м3 0.565 0.678

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 3.175 3.810
За отвеждане на вода  1 м3 0.480 0.576
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.565 0.678
I степен замърсяване 1 м3 0.645 0.774
II степен замърсяване 1 м3 0.980 1.176
III степен замърсяване 1 м3 1.295 1.554

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.01.2024 г. на основание решение No. Ц-29/22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед No. З-166/22.12.2023 г. на управителя на ВиК ООД - Русе.