Административни услуги
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
Откриване и прехвърляне на партиди за отчитане      
* за население (при една партида) 1 бр. 6.33 7.60
- за всяка следваща 1 бр. 2.42 2.90
* за фирми (при една партида) 1 бр. 12.50 15.00
- за всяка следваща 1 бр. 4.83 5.80
* за инвалиди 85 % от общата сума      
Закриване на партиди и спиране на водоподаването 1 бр. 10.58 12.70
* за инвалиди 85 % от общата сума      
Връчване на уведомление за прекъсване, съгл.чл.40/т.1 от Общите условия на дружеството 1 бр. 3.17 3.80
За възстановяване доставянето на питейна вода по Чл.41 от ОУ 1 бр. 3.17 3.80
За прекъсване и преустановяване предоставянето на ВиК услуги по Чл.39 от ОУ (Образец 14) 1 бр. 10.58 12.70
Временно преустановяване доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран преди водомера (Образец 15) 1 бр. 10.58 12.70
- за всеки следващ 1 бр. 8.08 9.70
Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерния възел при неплащане на консумираната вода      
* за водомери до 5 м3 вкл. 1 бр. 15.00 18.00
* за водомери от 10 до 20 м3 вкл. 1 бр. 22.50 27.00
* за водомери над 20 м3 1 бр. 38.33 46.00
Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консумацията 1 бр. 15.00 18.00
Спиране и възстановяване на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 105.00 126.00
Посещение за връчване на покана за доброволно изпълнение 1 бр. 3.17 3.80
Бланка-образец 1 бр. 0.25 0.30
Машинописна страница 1 бр. 1.08 1.30
Копирна страница      
* едностранно 1 бр. 0.17 0.20
* двустранно 1 бр. 0.25 0.30
Отпечатване на плотер 1 м2 30.30 36.00
Справка за личните данни на лицето, които се обработват в дружеството (за всяка втора и следваща) 1 бр. 12.50 15.00

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. и влиза в сила от 01.05.2018 г.