Съобщение
19 август 2020

Уважаеми съграждани,

Във връзка с разпространените от Община Русе информационни табели, на които е посочено, че предстои ремонт на ВиК мрежата, бихме искали да уточним, че предстоящите строително-ремонтни работи са част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Подробна информация за проекта може да откриете на нашия уебсайт: www.vik-ruse.com и в Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Екипът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Изтеглете съобщението оттук.