УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“ изработка и представяне на мултимедийна презентация
06 март 2020

Тема „ВОДАТА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2020 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Водата и климатичните промени“.

Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на: РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе

 1. Общи условия за участие:
 1. Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас.
 2. Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите с недостига, опазването и управлението на един от основните компоненти на околната среда, а именно – водата. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2020 е „Водата и климатичните промени“. Неговата цел е да популяризира неразривната връзка между тях, неблагоприятното въздействие от промените на климата, нуждата от преосмисляне на начина и ефективността на водопотребление и необходимостта от адекватни екологосъобразни действия.
 3. Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой слайдове – 20;
 • Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;
 1. Презентациите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Водата и климатичните промени“).
 1. Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 2. Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 20.00 ч. на 22.03.2020 г.
 3. Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 4. При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
 1. Оценяване и класиране
 1. Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВгр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе и гост – оценители.
 2. Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 3. ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

 1. Награди
 1. Обявяване на резултатите и награждаване: 31.03.2020 г.
 2. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 3. Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.

 1. Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: pmanev@uni-ruse.bg

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.