Съобщение
16 септември 2020

Дати за подаване на документи: 17.09.2020 - 15.10.2020

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД  Русе

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за определяне на трима външни членове на Одитния комитет

на ВиК ООД  Русе

във връзка с чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и чл. 4, ал. 1 и чл.5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед З-157 / 16.09.2020 г.

1. Изискванията към кандидатите, предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, са (ЗНФО):

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;

- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- други:

Да не участват в друг одитен комитет;

Да са независими от предприятието, съгласно чл.107, ал.4 ЗНФО.

 

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор са:

 

3. Място и срок за подаване на документи

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на ВиК ООД − Русе всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в периода от 17.09.2020 г. до 15.10.2020 г. на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6 в запечатан плик с надпис:

До комисията за избор на член на одитния комитет към ВиК ООД  гр. Русе

 

4. Описание на задълженията на член на одитния комитет

Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.108 от ЗНФО. Одитния комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на ВиК ООД − гр. Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

 

5. Размер на възнаграждението на член на одитния комитет

Месечното възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет в зависимост от броя на заседанията в съответния месец – при едно заседание, в размер на половин минимална работна заплата, при две или повече заседания – в размер на една минимална работна заплата. При липса на заседания възнаграждение не се дължи.

 

6. Подборът ще се проведе въз основа на:

- преглед на представените от кандидатите необходими документи;

- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени датата, място и часът, в който кандидатът следва да се яви на интервю).

 

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на дружеството.

 

Образци на документи за изтегляне:

- Заявление по образец, за участие в процедура за подбор на външни членове;

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал.4, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗНФО;

Декларация по чл.18, ал. 3 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет).