Съобщение
20 октомври 2020

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ТРИМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ГР. РУСЕ

П Р О Т О К О Л   №1

От заседание на комисия, определена със Заповед № З-157 от 16.09.2020 г. на Управителя, за провеждане на процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет на „ВиК ООД“ – Русе

Днес, 20.10.2020 г. във „Водоснабдяване и канализация ООД“ – гр. Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № З-157 от 20.08.2019 г. на Управителя на „ВиК ООД“- Русе, във връзка с подбор на трима външни членове на одитния комитет на Дружеството.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

Председател:

Галя Тодорова Влаева – Ръководител ФИН.

Членове:

  1. Ренета Крумова Кючукова – Финансов контрольор;
  2. Анета Петкова Запрянова – Ръководител ВВК;

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на представените от кандидатите документи и вземане на решение за допускане до участие в интервю;
  2. Определяне на дата и място за провеждане на интервю.

По първа точка:

В рамките на указания срок бяха получени документи в запечатан плик от всички кандидати, като при разглеждане на предоставените документи от кандидатите, комисията установи, че същите са подали всички изискуеми документи.

На база на предоставените документи, комисията извърши преценка за съответствие на кандидатите с изискванията на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, а именно: придобита образователно-квалификационна степен “магистър“ и най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния и външния одит, както и декларации от всеки кандидат, че не участва в друг одитен комитет, и че е независими от предприятието, съгласно чл.107, ал.4 ЗНФО

Във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с приложимите изисквания на действащата нормативна уредба, комисията реши, че допуска до интервю следните кандидати:

  1. Живко Николов Николов
  2. Надежда Иванова Симеонова.
  3. Пламена Мирчева Николова.
  4. Николай Димитров Илиев.

Недопуснати кандидати – няма.

По точка втора:

Комисията взе решение интервютата с допуснатите кандидати да се проведат на 27.10.2020г., в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация ООД“ – гр. Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6. След публикуване на протокола от заседанието на комисията на интернет страницата на дружеството, до всички кандидати да се изпратят писма за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му, в съответствие с чл. 8, ал. 4 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

Председател:

Галя Тодорова Влаева – Ръководител ФИН

Членове:

  1. Ренета Крумова Кючукова – Финансов контрольор;
  2. Анета Петкова Запрянова – Ръководител ВВК