Съобщение
08 юли 2020

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод Ф60 мм етернит с ПЕВП Ф90/10 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Ветово или в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ № 20, п.к. 7000.