Съобщение за нарушено водоподаване
14 май 2021

Съобщение за нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод в гр. Русе по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ул. „Св. Петка“ до преди пресичането на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ с жп линия на км 7+508 на жп възел Русе (жп мост пред бившия завод „Електрометал“) на 18.05.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите:

  • по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ − в участъка от ул. „Света Петка“ до ул. „Св. Димитър Басарбовски“ № 81 (бивш завод „Електрометал“); в участъка от № 81 до № 60 (до „Дъговия мост“);
  • по ул. „Света Петка“, ул. „Даскал Драгни“, ул. „Даскал Тони“, ул. „Даскал Аверкий“, ул. „Даскал Христаки“ и ул. „Света Неделя“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.