Съобщение във връзка с аварии в периода 21-23 юли 2022 г. на главен водопроводен клон в гр. Русе
24 юли 2022

Уважаеми клиенти,

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе поднася извинение за неудобствата, предизвикани между 21-ви и 23-ти юли, в резултат на възникнали технически проблеми при реконструкцията на главен водопроводен клон, захранващ с вода кв. „Здравец - изток“, кв. „Родина“ (1, 2 и 4 ), както и ул. „Шести септември“, ул. „Борисова“, ул. „Николаевска“ и бул. „Мидия-Енос“.

На 21.07.2022 г. е предвидено изграждане на водопроводни връзки по главния клон в периода 8:00 – 17:00 ч., като в резултат на технически усложнения се налага удължаване на времето за завършване. Водата в засегнатите от ремонтните дейности квартали е пусната след 23:30 ч. Поради амортизираното състояние на водопровода след възстановяване на водоподаването възникват аварии, което води до повторно прекъсване. За отстраняване на проблемите на място са изпратени три екипа и е ангажирана цялата налична техника на дружеството, като междувременно са осигурени две водоноски за нуждите на потребителите – на ул. „Чая“ и ул. „Рига“. Възстановителните дейности, които включват спешна подмяна на 80-метров участък от главния водопроводен клон, продължават до 22 ч. на 22-ри юли, след което отново е възстановено нормалното водоподаване. В събота, на 23-ти юли, възникват още няколко аварии – по ул. „Рига“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Мала планина“, което води до частично нарушаване на нормалното водоподаване в няколко района. След усилена работа по отстраняването на проблемите водоподаването е възстановено.

Водоснабдяването на посочените квартали и улици се осъществява само чрез един главен водопроводен клон от съществуващата мрежа и няма варианти за алтернативно водоснабдяване. Поради тази причина при планови ремонти и в аварийни ситуации се налага водоподаването в захранваните от водопровода райони да бъде прекъснато до приключване на възстановителните работи. От друга страна, водопроводът е изграден от етернитови тръби с големи диаметри и обща дължина от приблизително 5 км, които са силно амортизирани, като това е предпоставка за възникване на усложнения при евентуални ремонтни дейности. 

До този момент със собствени средства дружеството ни е подменило около 1 км от водопровода. Останалата част от тръбите по неговото трасе се подменят в рамките на инфраструктурния ни проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие. В проекта е предвидено и изграждане на техническо съоръжение за повишаване на налягането на ул. „Прага“ за допълнително захранване на главния клон. По този начин захранването с вода на водопровода, снабдяващ посочените по-горе райони, ще се осигури от две места, което ще обезпечи непрекъснатостта на водоснабдяването.

Бихме искали да благодарим на гражданите и гостите на град Русе за проявеното разбиране и търпение. Известно е, че в хода на работата ни се налага водоподаването да бъде спирано за определен период от време. Значителна част от ВиК мрежата в града обаче е остаряла и е в лошо техническо и експлоатационно състояние, което усложнява извършването на плановите ремонтни дейности. Уверяваме Ви, че правим всичко възможно, за да реагираме своевременно при възникване на аварии, като екипите ни работят усилено за отстраняването на всеки проблем в най-кратък срок. Остарялата мрежа и честите аварии са основна причина реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ да е крайно необходимо и наложително. Уверяваме Ви, че дружеството ни няма да пести енергия и ресурси и ще направи необходимото за успешното изпълнение на проектните дейности, което ще допринесе съществено за намаляване на проблемите по мрежата и ще повиши значително жизнения стандарт в града.

„ВиК“ ООД – Русе ще продължи да работи за развитие и модернизиране на ВиК инфраструктурата и предоставяне на качествени услуги.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“