Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
17 декември 2021

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Индже войвода“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 21.12.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в ниската зона на кв. „Средна кула“ – в участъка между ул. „Йордан Йовков“, ул. „Грудово“, ул. „Ивайловград“, ул. „Мадара“ и ул. „Колю Фичето“, и в ниската зона на кв. „Долапите“   в участъка между ул. „Поп Харитон“, ул. „Ботевград“, ул. „Боженци“, ул. „Стремление“, ул. „Хан Кардам“ и ул. „Огражден“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.