Съобщение до гражданите относно годността на подаваната в гр. Русе вода
06 април 2023

Във връзка със запитвания на граждани относно временно замътване на подаваната в няколко русенски квартала вода на 03.04.2023 г. бихме искали да уведомим потребителите за следното:

По време на ремонтни дейности по водопровода по бул. „Родина“ между ул. „Мадарски конник“ и ул. „Митрополит Григорий“ в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ е извършен монтаж на спирателен кран, поради което водоподаването в района временно е било преустановено, като не са засегнати абонати от безводие. При възстановяване на водоподаването завихрянето на водните маси във водопроводите е причинило замътване на водата във водопреносната мрежа в кв. „Възраждане“, кв. „Ялта“ и кв. „Родина 1“. След получаване на сигнали от потребители в засегнатите райони са предприети незабавни мерки по промиване на водопреносната мрежа от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и фирмата изпълнител и са извършени необходимите проверки на качеството на подаваната вода.

Бихме искали да се извиним за неудобствата в резултат на ремонтните дейности, които са довели до временно замътване на водата. Уверяваме своите потребители, че мрежата в посочените квартали е напълно промита и доставяната вода е годна за питейно-битови нужди.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“