Съобщение
28 юни 2021

Уважаеми потребители,

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Ви уведомяваме за следното:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на предоставяните на територията, обслужвана от дружеството, ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г. Предложението съдържа следните цени без ДДС:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб. м

2.065

2.181

2.458

2.616

2.768

2.

Отвеждане на отпадъчни води

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб. м

0.240

0.348

0.398

0.440

0.505

3.

Пречистване на отпадъчни води

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб. м

0.409

0.440

0.448

0.456

0.483

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб. м

0.467

0.502

0.511

0.521

0.551

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб. м

0.709

0.763

0.777

0.790

0.837

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб. м

0.937

1.008

1.027

1.045

1.107

 

Посочените цени са прогнозни. Предстои да бъдат разгледани от Комисията за енергийно и водно регулиране преди да бъдат утвърдени и да влязат в сила.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе