Съобщение
23 февруари 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Реконструкция на в-д Ф60мм и Ф150 мм с ПЕВП Ф225мм от ул. „Несебър“ (обръщалото на градския транспорт) по ул. „Несебър“ до ул. „Белослав“ с продължение на ПЕВП Ф225,по ул. „Белослав“ до ул. „Хан Пресиян“, с подмяна на в-д Ф60мм и Ф150мм по ул. „Хан Пресиян“ до ул. „Кремиковци“ с подмяна на водопровод Ф80мм и Ф150мм по ул. „Кремиковци“ до ул. „Владая“, с подмяна на водопровод Ф100мм и Ф150мм по ул. „Владая“ до ул. „Димитър Гичев“ , кв. Долапите гр. Русе, обл. Русе“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Русе: бул. „Придунавски“ № 20, п.к. 7000.

 

Инвеститор: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Изпълнител: След процедура по ЗОП