Съобщение
15 юни 2020

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод с ПЕВП Ф160 мм по нов участък на ул. „Потсдам“ от ул. „Иван Ведър“ до кръговото кръстовище при КАТ, гр. Русе, общ. Русе“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в общ. Русе или в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ № 20, п.к. 7000.

 

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД − РУСЕ