Съобщение
03 февруари 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод Ф426 стомана с ПЕВП Ф400 между Раней 7 и Раней 8 в СОЗ ПС 1-ви ПОДЕМ Сливо поле“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Русе: бул. „Придунавски“ № 20, п.к. 7000.

 

Инвеститор: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Изпълнител: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе