ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04 февруари 2021

   
               

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“

 

На 03.02.2021 г. и 04.02.2021 г. в Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе бяха проведени встъпителни работни срещи във връзка с предстоящото изпълнение на договори за реконструкция на ВиК мрежи в град Русе, която влиза в обхвата на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“.

 

   

 

В срещите взеха участие представители на „ВиК“ ООД – Русе, на звеното за управление на проекта и на избраните изпълнители в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект: „Етап I: Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, на  Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект: „Етап II: Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“, ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“, както и представители на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СКАД“, с което е сключен договор за упражняване на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за двата обекта.