Прессъобщение по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“
12 март 2021
   

 

На 11.03.2021 г. в Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе беше проведена встъпителна работна среща във връзка с предстоящото изпълнение на договор за реконструкция на ВиК мрежи в централната част на град Русе.

В срещата взеха участие представители на „ВиК“ ООД – Русе, на звеното за управление на проекта и на избрания изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“, ДЗЗД „Русе-ВиК“, както и представители на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СКАД“, коeто ще упражнява строителен надзор и ще изпълнява функции на инженер по ФИДИК за обекта.

 

   

 

По време на срещата бяха обсъдени методите за комуникация, проектната готовност на изпълнителя на строителните дейности, изисквания на строителния надзор, както и необходимостта от съвместяване на работата на отделните изпълнители с оглед на технологичната обвързаност между строителните дейности по всички обекти, които влизат в обхвата на инфраструктурния проект на „ВиК“ ООД – Русе.

Управителят на дружеството, д-р инж. Сава Савов, посочи, че обектът, който предстои да бъде реализиран в централната част на града, изисква изключително добра организация на работата поради неудобствата, които ще предизвика за гражданите и гостите на гр. Русе. Г-н Савов уточни, че ВиК мрежата в тази зона е силно амортизирана, голяма част от нея е изградена преди много години, затова е важно да се работи изключително внимателно, като се следва етапност в разкопаването на участъците по трасетата. Изпълнителите получиха уверение от страна на представителите на „ВиК“ – Русе, че могат да разчитат на пълно съдействие за успешното реализиране на строителството. Г-н Савов наблегна на необходимостта от уведомяване на гражданите за въвеждането на временна организация на движението или нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с работата по този и останалите обекти, като поясни, че за целта информация ще бъде публикувана и на интернет страница, създадена за целите на информационното обслужване на проекта. Интернет страницата ще стартира на 15.03.2021 г. Достъпът до нея ще се осъществява чрез банер, който ще бъде видим при отваряне на началната страница на уебсайта на дружеството.  Освен съобщения за бъдещото планово спиране на водоподаването в зоните, където ще се подменя и изгражда ВиК мрежа, страницата по проекта ще съдържа информация за предвидените за реализиране дейности, за източниците на финансиране, за предстоящи събития, както и за напредъка в изпълнението на проекта. Както възложителят, така и представителите на „КОНСОРЦИУМ СКАД“ подчертаха, че няма да се правят компромиси по отношение на използваните материали и че те следва да отговарят на изискванията, заложени в техническите спецификации. Представителите на строителния екип от своя страна съобщиха, че вече е започнало геодезическо заснемане и че са извършени предварителни огледи на терена със служители на „ВиК“ – Русе, и посочиха, че е необходимо да се съгласуват графиците на изпълнителите на строителството на всички обекти в обхвата на проекта поради наличието на пресечни точки по трасетата.

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и „ВиК“ ООД – Русе.