ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
09 октомври 2019

Уважаеми потребители,

През 2011 г. бе въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води в град Русе. Съоръжението е скъпо и модерно. Построено е изцяло със средства по програма ИСПА на Европейския съюз и осигурява екологичен подход към река Дунав.

След въвеждането му възникнаха няколко проблема с експлоатацията:

Единият е свързан с огромното количество текстилни отпадъци, които се изхвърлят в канализацията. Всички те (мокри кърпички, парцали, текстилни изрезки и др.) се отвеждат в пречиствателната станция и причиняват следните проблеми:

  • Затруднява се работата на довеждащите съоръжения (каналните помпени станции), като се предизвиква затлачване на решетките на механичното пречистване на пречиствателната станция.
  • Предизвикват чести запушвания на домовите канални отклонения на Вашите жилищни сгради и допълнителни разходи на домакинствата за отпушване и ремонт на каналните съоръжения.

С настоящото съобщение се обръщаме към собствениците на текстилните и шивашките фирми в града, като Ви молим да запознаете Вашите работници и служители с посочените по-горе проблеми, за да не се допуска изхвърлянето на изрезки и текстилни отпадъци в канализацията.

Друг проблем, който възникна в годините на експлоатация, са мазнините, използвани в кухните на домакинствата и обектите на обществено хранене, които се изхвърлят в канализацията. При попадане в канализацията мазнината установява контакт с водата, втвърдява се и се отлага по стените на съоръженията, което впоследствие причинява запушване. Отведена с водата към пречиствателната станция, затруднява процесите на пречистване.

Съгласно изискванията на Наредба № 4/2005 за проектиране, изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации отпадъчните води от кухните на общественообслужващи обекти (ресторанти, закусвални, баничарници, супермаркети, кухни, скари и т.н.) се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители. Призоваваме Ви да изградите такива съоръжения, тъй като те ще предпазват Вашите канални отклонения, което ще намали честотата на запушванията и разходите за поддържането им.

Представените в настоящото съобщение проблеми оскъпяват експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция, а това съответно се отразява на таксата за пречистване, която плащаме всички ние.

Молим Ви да използвате канализацията по предназначение!