Обява за инвестиционно предложение за реконструкция на водопровод
15 февруари 2024

О Б Я В А

От „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, ЕИК 827184123,

7000 гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6

На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на в-д Ф125 мм – ет. с ПЕВП Ф160 мм по ул. „Ген. Топалджиков“ в с. Басарбово, общ. Русе“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ − Русе.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе