Обява за инвестиционно предложение
18 януари 2024

О Б Я В А

От „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе, ЕИК 827184123,

7000 гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на външен довеждащ водопровод от  кладенци Раней Сливо поле I -подем до Напорен резервоар 1 000 м3, гр. Сливо поле, община Сливо поле“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ-Русе.