Обява
14 май 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Реконструкция на водопровод Ф100мм манесман с ПЕВП Ф110мм от ул. „Стефан Караджа“ в с. Борисово, общ. Сливо поле, област Русе“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе на адрес бул. „Придунавски“ № 20, пощенски код 7000.

Инвеститор: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе

Изпълнител: след процедура по ЗОП