Обява
09 октомври 2020

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Реконструкция на улични водопроводи АЦ Ф125, 100, 80 и 60 и с ПЕВП Ф140, 110 и 90 по ул. „Г. С. Раковски“, с. Червена вода, Община Русе”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ − Русе, бул. „Придунавски” № 20, пощенски код 7000.

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД  РУСЕ