Обява
02 август 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на уличен канал с ПЕВП DN 315 мм ГМТ по ул. „Алея Освобождение“ в гр. Русе, община Русе”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 7000.

Инвеститор: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе