Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги от 01.05.2020 г.
28 април 2020

На основание Решение № Ц-37/23.12.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-75/27.04.2020 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

Цени на ВиК услуги

лв./куб.м. без ДДС

ДДС, лв.

лв./куб.м. с ДДС

Доставяне вода на потребителите

2.062

0.412

2.475

Отвеждане на отпадъчни води

0.230

0.046

0.277

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях потребители

0.338

0.068

0.405

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

0.371

0.074

0.446

степен на замърсяване 2

0.544

0.109

0.653

степен на замърсяване 3

0.679

0.136

0.814

Цените влизат в сила от 01.05.2020 г.

В междинните периоди между два отчета ВиК операторът ежемесечно начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните два отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление. Потреблението в междинния период до 30.04.2020 г. ще се заплаща според утвърдените с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на КЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги, валидни до края на месец април, 2020 г. Дължимите суми за количеството вода, начислено в междинния период след 30.04.2020 г., ще се определят според новите цени на ВиК услуги, които ще се прилагат от 01.05.2020 г.