Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги от 01.01.2021 г.
30 декември 2020

 

На основание Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-208/30.12.2020 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

 

Цени на ВиК услуги

лв./куб. м без ДДС

ДДС, лв.

лв./куб. м с ДДС

Доставяне вода на потребителите

1,914

0,383

2,297

Отвеждане на отпадъчни води

0,226

0,045

0,271

Пречистване на отпадъчни води

     

   Битови и приравнените към тях потребители

0,313

0,063

0,376

   Промишлени и други стопански потребители

     

степен на замърсяване 1

0,344

0,069

0,413

степен на замърсяване 2

0,505

0,101

0,606

степен на замърсяване 3

0,629

0,126

0,755

Обща цена на услугите за битови и приравнените към тях потребители

2,453

0,491

2,944

 

Цените влизат в сила от 01.01.2021 г.