Нови цени на ВиК услугите за 2024 г.
28 декември 2023

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе уведомява своите клиенти, че на основание Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-166/22.12.2023 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

Цени на ВиК услуги

лв./куб. м без ДДС

лв./куб. м с ДДС

Доставяне вода на потребителите

3.175

3.810

Отвеждане на отпадъчни води

0.480

0.576

Пречистване на отпадъчни води

        Битови и приравнени към тях потребители

0.565

0.678

        Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

0.645

0.774

степен на замърсяване 2

0.980

1.176

степен на замърсяване 3

1.295

1.554

Комплексна цена за битови потребители

4.220

5.064

Комплексната цена на ВиК услугите за битовите потребители е сбор от цените на следните услуги:

1. Доставяне на вода;

2. Отвеждане на отпадъчни води (когато в района има изградена канализационна мрежа);

3. Пречистване на отпадъчни води (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Утвърдените от КЕВР цени влизат в сила от 01.01.2024 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе