Нови цени на ВиК услугите за 2023 г.
03 януари 2023

На основание Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе уведомява своите клиенти, че новите цени на ВиК услугите за 2023 г. на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, са, както следва:

Цени на ВиК услуги

лв./куб. м без ДДС

лв./куб. м с ДДС

Доставяне вода на потребителите

2,786

3,343

Отвеждане на отпадъчни води

0,404

0,485

Пречистване на отпадъчни води

        Битови и приравнени към тях потребители

0,511

0,613

        Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

0,582

0,698

степен на замърсяване 2

0,884

1,061

степен на замърсяване 3

1,170

1,404

Комплексна цена за битови потребители

3,701

4,441

Комплексната цена на ВиК услугите за битовите потребители е сбор от цените на следните услуги:

1. Доставяне на вода;

2. Отвеждане на отпадъчни води (когато в района има изградена канализационна мрежа);

3. Пречистване на отпадъчни води (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Одобрените от КЕВР цени ще влязат в сила на 01.02.2023 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе