Нови цени на ВиК услугите от 01.06.2022 г.
31 май 2022

На основание Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-44/31.05.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

Услуга

Мярка

2022 г.

без ДДС

с ДДС

1

Доставяне на вода на потребителите

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

2,500

3,000

2

Отвеждане на отпадъчни води

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0,266

0,319

3

Пречистване на отпадъчни води

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0,444

0,533

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0,507

0,608

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

0,770

0,924

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1,018

1,222

4

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

5

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

Комплексна цена − битови потребители

лв./куб.м

3,210

3,852

 

Цените влизат в сила от 01.06.2022 г.