Безплатна смяна на партида на физически лица от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г.
29 ноември 2021

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че в периода от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. физическите лица могат да сменят партидата си във „ВиК“ ООД – Русе безплатно. Заявление за смяна на партида може да подадете по електронен път чрез уебсайта ни (https://www.vik-ruse.com/domakinstva/onlayn-smyana-na-partida), както и в Центъра ни за обслужване на клиенти в гр. Русе на ул. „Цариград“ № 7.

Припомняме Ви, че съгласно Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе при промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида в 30-дневен срок, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота.

При смърт на потребител – физическо лице наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни в 60-дневен срок да подадат заявление за промяна на партидата, като представят за справка удостоверение за наследници или акт за собственост.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе