8.7 милиона евро ще подкрепят ВиК — Русе за изграждане на инфраструктура
29 януари 2020
 

 

8.7 милиона евро ще подкрепят ВиК  Русе за изграждане на инфраструктура

Финансирането е резултат от обединените усилия между ЕБВР и Фонд на фондовете

Днес, 29 януари 2020 г., Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК − Русе. С него операторът осигурява необходимото финансиране в размер на 8.7 милиона евро, предвидено за изграждане на ВиК инфраструктура в райони, които се обслужват от един ВиК оператор (ВиКО).

Осигуряването на средствата за собствено участие в проекта ще подпомогне дружеството в осъществяване на амбициозната му инвестиционна програма, която ще подобри ВиК инфраструктурата на града и ще подкрепи усилията на ВиК оператора за опазване на околната среда.

 

Договореният кредит е първата инвестиция на ЕБВР в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“ −  ново, цялостно решение за подпомагане на сектора, структурирано в партньорство с  Фонд на фондовете. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и от ЕБВР.

Използвайки богатата си експертиза във финансиране на сектора и в рамките на партньорството си с Фонд на фондовете, Банката е приела ключовата роля на институцията, прилагаща на пазара финансовия инструмент. ЕБВР интензивно работи с всички допустими по програмата ВиК оператори, както и с широк кръг други заинтересовани лица, като се очаква в рамките на годината да бъдат сключени още няколко договора за предоставяне на инвестиционни кредит на ВиК оператори.

По повод подписването с ВиК − Русе г-жа Анка Йоана Йонеску, Директор на постоянното представителство на ЕБВР за България, сподели следното: „Подписването на договора за заем ще позволи на ВиК Русе да финансира рехабилитацията на остаряла ВиК инфраструктура, като по този начин ще намали загубите на вода и ще увеличи ефективността и финансовата си устойчивост. Освен финансиране, ние планираме да предоставим техническа помощ на дружеството, помагайки му да въведе програма за финансово и оперативно подобрение, фокусирана върху намаляване на разходите и повишаване на ефективността, което в крайна сметка ще бъде от полза за крайните клиенти.“

Управителят на ВиК − Русе, д-р инж. Сава Савов, изказа становище, че инвестициите във ВиК инфраструктурата в обслужваните от дружеството общини са от централно значение за икономическото и социално развитие на региона, и добави: „Днешният договор е продължение на успешната ни работа с ЕБВР, която ни предоставя не само финансиране, но и партньорство. Проектите, които ще подкрепим с ресурсите, които договорихме днес, ще допринесат за повишаване на нашата ефективност и за постигане на съответствие с европейските стандарти."

 

На церемонията присъства и Александър Георгиев, изпълнителен директор на Фонд на фондовете, който отбеляза: „Финансовият инструмент за развитие на водния сектор“ е важен продукт от портфолиото, който предлагаме не само поради значимия му размер, но и поради стратегическата му важност за обществото. Днешното събитие е резултат от продължителната работа на много институции и слага началото на един нов подход във финансирането на инвестициите във Водния сектор. Съчетаването на безвъзмездни средства с финансови инструменти правят тези инвестиции по-устойчиви, а същевременно позволяват с по-малко ресурс да направим повече.“

За ЕБВР:

ЕБВР е международна финансова институция, чиито акционери са правителствата на 69 различни държави, както и Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Чрез предоставяне на финансиране, бизнес услуги и участие в политически диалог на високо ниво, ЕБВР спомага за осъществяването на прехода на страните, в които оперира, към открити, пазарни икономики, като същевременно подкрепя устойчивия и приобщаващ растеж. В България, банката е подкрепила над 250 проекта, като е осъществила инвестиции за близо 4 милиарда евро.

За Фонд на фондовете:

Фонд на фондовете е акционерно дружество, притежавано от българската държава, което прилага финансовите инструменти в страната, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дружеството управлява публичен ресурс в размер над 660 милиона евро и предлага на пазара широк кръг от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, кредити, фондове за дялово инвестиране и редица други.

За ВиК – Русе:

"Водоснабдяване и канализация" ООД — Русе е дружество, собственост на държавата и на общините, които обслужва. Компанията е оператор на системите за добиване, транспортиране и снабдяване с питейна вода на територията на осем общини: Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Бяла, Борово, Две могили и Ценово. То задоволява нуждите от услуги по водоснабдяване и канализация на над 226 хиляди души, живеещи в 85 населени места в Русенска област.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“