Пречиствателни станции за отпадъчни води

Построена през 2016 година станцията е въведена в експлоатация през март 2017 година.

Пречиствателната станция е проектирана като кръгло компактно съоръжение. Всички технологични съоръжения са разположени в един стоманобетонов резервоар, който е затворен с ограждаща конструкция и покрив също от стоманобетон. В него протичат всички технологични процеси, а също така и мониторингът за хода на работата, управлението и рециркулациите между отделните сектори на резервоара.

Покриването на конструкцията е продиктувано от изискването за недопускане на разпространение на миризми от станцията, поради непосредствената ѝ близост до жилищни постройки.

Отделните функционални пространства в резервоара са отделени едно от друго посредством преградни стоманобетонни преградни стени. Пречиствателните камери са логически свързани помежду си, а технологичните потоци се управляват от компютър. Тяхното обслужване е минимизирано.

Биологичното пречистване, в зависимост от натоварването, се извършва чрез двустепенен комбиниран метод – с фиксирана и флуидизирана биокултура, което повишава стабилността на процесите.

Всички главни химически анализи и автоматизираната система на пречистване се обслужват и управляват от диспечерския пункт.

В технологичната схема са предвидени следните стъпала на пречистване на постъпващата в станцията отпадъчна вода – механично пречистване, биологично пречистване обеззаразяване в случай на епидемия и линия за стабилизиране и механично обезводняване на излишната утайка.

БПК5 < 25 mg/l Степен на пречистване: 93.9%
ХПК < 125 mg/l Степен на пречистване: 84.7%
НВ < 35 mg/l Степен на пречистване: 92.7%
Общ азот < 10 mg/l Степен на пречистване: 79.9%
Общ фосфор < 1 mg/l Степен на пречистване: 83.6%

Механично пречистване

Уловените отпадъци се събират в контейнери.

Груби решетки са първото съоръжение, през което преминава суровата отпадъчна вода. Решетките са две на брой /работна и резервна/, всяка с капацитет 120 л/сек. С процепи 40 мм, монтирана под наклон 80 градуса.

Комбинирано съоръжение за фино механично пречистване е съвкупност от фина решетка, пясъкозадържател и уловител на мазнини.

Фините решетки са предвидени с разстояние между прътите 6 мм. Уловените от тях отпадъци ще бъдат промити и обезводнени от спирален шнек, след което ще се изпитват в контейнер.

Уловеният пясък при дъното се транспортира до класификатор за пясък. В класификатора пясъка се промива и обезводнява, след което се отвежда до контейнер за съхранение.

Събраният пясък е със съдържание на органика и затова след постъпването му в контейнера ще се обработва с хлорна вар.

Уловените масла се отвеждат посредством помпа за дехидратиране в специален разслоителен контейнер.

Биологично пречистване

За биологичното пречистване е предложен комбиниран метод с фиксирана и с флуидизирана биокултура. Използват се природни самопречистващи механизми, които обаче в съоръженията протичат по-интензивно, отколкото в природата.

Микроорганизмите използват органичните замърсители в отпадъчните води като субстрат за собственото си възпроизводство и по този начин ги отстраняват.

При необходимост от отстраняване на биогенни елементи в системата се създават условия за протичане както на аеробни, така и на анаеробни процеси. Аеробните условия са необходими главно за нитрификация, което представлява превръщане на амониевия азот в нитратен азот и за частично отстраняване на БПК5 и ХПК, докато анаеробните условия са необходими за денитрификацията, при която се извършва превръщане на нитратния азот в N2.

В технологичната схема на ПСОВ Бяла се предвижда и отстраняване на фосфор. Обикновено фосфорът се отстранява от отпадъчните води по два начина:

  • Биологично – чрез осигуряване на специфични условия за развитие на специален вид бактерии, които акумулират завишени количества фосфор в своите клетки.
  • Чрез добавяне на химически агент, който помага на фосфора да се утаи във вторичните утаители и да бъде изваден от системата чрез излишната активна утайка.


Биологичното пречистване е предвидено да се извършва в две паралелно работещи линии. По този начин ще има по-голяма гъвкавост при експлоатацията на станцията в случай на авария и ремонтни дейности.

След биологичното пречистване водата постъпва гравитачно във вторичните утаители, в които се отделя активната утайка. Утаяването на утайката протича в условията на много бавно движение на водния поток нагоре до преливането на водата в околовръстен събирателен улей и оттам в резервоара за пречистена вода.

Една част от утайката се връща в началото, където се смесва с постъпващата вода, а излишната активна утайка се отделя в аеробен стабилизатор, където продължава да се аерира в продължение на около 16 дни, където тя трябва да бъде стабилизирана и да не отделя неприятни миризми.

След аеробния стабилизатор утайката се препомпва към центрофуги за механично обезводняване, от където отива на площадка за временно съхранение.

Получената утайката, след извършен анализ за съдържание на вредни и опасни вещества, съгласно изискванията на законодателството, може да бъде оползотворявана в земеделието, може да се използва за рекултивация на нарушени терени и др.

Заустването на пречистените отпадъчни води се осъществява в поречието на река Беленска река. Съгласно разрешително No.13140204/03.09.2012 на изхода на пречиствателната станция трябва да се достигнат заложените параметри.