Профил на купувача

Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20 кв. от ел. подстанция Русе до Помпена станция ІІ-ри подем гр. Русе ID9051071

Тип Име на файл Размер Дата
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 5,95 MB 08.03.2016 16:43
РЕШЕНИЕ 1,02 MB 08.03.2016 16:43
ПОКАНА 1,17 MB 08.03.2016 16:43
ЦЕНОВА ОФЕРТА 15,5 KB 08.03.2016 16:46
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 08.03.2016 16:47
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 - ОБРАЗЕЦ 13,1 KB 08.03.2016 16:49
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 16,6 KB 08.03.2016 16:49
КОПИЕ ОТ АКТ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 648,7 KB 08.03.2016 16:50
СХЕМА С ИЗГРАДЕНО ТРАСЕ 5,79 MB 08.03.2016 16:51
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕСО ЕАД ЗА ЕЛ.ОБОРУДВАНЕТО НА КИЛИЯ МЕРЕНЕ В КРУ 11 НА ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ РУСЕ 2,20 MB 08.03.2016 16:54
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАБЕЛЪТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ВЛОЖИ 620,1 KB 08.03.2016 16:55
КОПИЕ ОТ ПИСМО ОТ ЕСО ЕАД ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 485,1 KB 08.03.2016 16:55
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17,2 KB 08.03.2016 17:02
ДОГОВОР - ПРОЕКТ 99,8 KB 08.03.2016 17:03
ИСКАНЕ НА ОБОСНОВКА 385,2 KB 01.04.2016 13:40
ПРОТОКОЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ 2,26 MB 04.05.2016 13:38
ДОГОВОР 5,65 MB 26.05.2016 08:50
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,5 KB 17.06.2016 09:33
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,6 KB 17.03.2017 09:07