Профил на купувача

„Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА” ID 9099390

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 3,55 MB 10.06.2020 10:25
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 8,21 MB 10.06.2020 10:27
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 324,9 KB 10.06.2020 10:28
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 368,5 KB 22.06.2020 17:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.97, АЛ.5 ОТ ППЗОП 4,89 MB 29.07.2020 14:04
ПРОТОКОЛ 1,88 MB 01.09.2020 13:01
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 7,68 MB 29.09.2020 11:05
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 3,79 MB 29.09.2020 11:05
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 3 2,98 MB 29.09.2020 11:06