Профил на купувача

"ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ФИТИНГИ В ТРИ ЛОТА"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,61 MB 18.12.2015 15:13
ОБЯВЛЕНИЕ 8,67 MB 18.12.2015 15:14
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 3,29 MB 18.12.2015 15:15
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 17,4 KB 18.12.2015 15:20
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 58,9 KB 18.12.2015 15:21
ЦЕНОВА ОФЕРТА 75,8 KB 18.12.2015 15:22
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 15,4 KB 18.12.2015 15:23
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 18.12.2015 15:24
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 - ОБРАЗЕЦ 13,0 KB 18.12.2015 15:25
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.9 ОТ ЗОП - ОБРАЗЕЦ 39,4 KB 18.12.2015 15:26
ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 48,1 KB 18.12.2015 15:27
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 1,49 MB 18.03.2016 13:09
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 422,6 KB 01.04.2016 13:47
ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ 917,2 KB 27.04.2016 14:08
ПРОТОКОЛ 1 1,72 MB 14.05.2016 14:43
ПРОТОКОЛ 3 1,13 MB 14.05.2016 14:44
ПРОТОКОЛ 4 1,80 MB 14.05.2016 14:45
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 1,06 MB 14.05.2016 14:46
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 121,0 KB 27.06.2016 09:20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЛОТ 2 И 3 314,5 KB 06.07.2016 13:02
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛОТ 2 5,98 MB 14.07.2016 14:21
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛОТ 3 5,80 MB 14.07.2016 14:25
УВЕДОМЛЕНИЕ 468,7 KB 15.09.2016 15:18
УВЕДОМЛЕНИЕ 95,3 KB 16.09.2016 15:59
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 15,2 KB 20.09.2016 08:25
ПРОТОКОЛ 1,88 MB 27.09.2016 15:14
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ - ЛОТ 1 1,34 MB 27.09.2016 15:15
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 15,2 KB 19.10.2016 10:16
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛОТ 1 4,28 MB 31.10.2016 09:29
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 15,4 KB 18.11.2016 14:01
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 15,5 KB 19.12.2016 15:22
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 15,5 KB 20.01.2017 10:18
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 15,5 KB 20.02.2017 10:24
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 15,6 KB 17.03.2017 09:07
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 15,6 KB 20.04.2017 14:12
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР - ЛОТ 2 2,15 MB 13.07.2017 14:23
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР - ЛОТ 3 2,12 MB 13.07.2017 14:23
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР - ЛОТ 1 2,14 MB 16.11.2017 16:37