Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

   
             

 

 

„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе OOД“

 

Източник на финансиране: КФ - Околна среда

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе

Дата на сключване на договора/ заповедта: 31.07.2019 г.

Регистрационен номер на договора: BG16M1OP002-1.016-0001-C01

Дата на стартиране: 15.08.2019 г.

Дата на приключване: 15.02.2024 г.

Местонахождение:

България, Северна и Югоизточна България, (BG3), Северен централен (BG32), Русе (BG323)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Договорът предвижда инвестиции на територията, обслужвана от ВиК - Русе ООД. Главната цел на проекта е да се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и Директива 98/83/ЕО относно осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, повишаване на ефективността на водопроводната мрежа и модернизация на системата за дезинфекция и обеззаразяване за гр. Русе.

Проектът предвижда също така мерки, които да доведат до намаляване на загубата на вода във водоснабдителната система и по-ефективно управление на активите от страна на оператора.

За решаването на тези проблеми ще се инвестира в следните дейности:

 

По компонент Водоснабдяване“

• Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II Подем до ПС III Подем. Общата дължина на предвидените за реконструкция трасета е 10,205 km.

• Реконструкция и рехабилитация на водопроводни участъци и зони с висока концентрация на загуби на вода от водопроводната мрежа в гр. Русе с дължина 63,261 km.

• Подмяна и модернизация на системите за обеззаразяване и дезинфекция при ПС II Подем, гр. Русе.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

• Доизграждане на канализация за кв. „Средна Кула“ и „Долапите", битова и дъждовна канализация, отвеждащи колектори и главен колектор, както и изграждане на 13 бр. канализационни помпени станции - с обща дължина около L=43,74 км и 2 450 бр. СКО;

• Доизграждане и реконструкция на смесена канализационна мрежа и съоръжения - около 5,4 км и 400 бр. СКО и изграждане на задържателен резервоар под бул. „Христо Ботев“;

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено:

- проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система;

- въвеждане на система за дистанционен мониторинг нa преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори.

 

ИНДИКАТОРИ

Индикатор 1

Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, целева стойност: 20 301.00 екв. ж.

Индикатор 2

Намаляване на общите загуби на вода, целева стойност: 32.00 %

Индикатор 3

Водоснабдяване: допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, целева стойност: 138 250.00 екв. ж.

Индикатор 4

Пречистване на отпадъчни води: допълнителен брой жители с достъп до подобрено почистване на отпадъчни води, целева стойност: 20 301.00 екв. ж.

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

БФП: 95 873 605.70 BGN

Процент на съфинансиране от Кохезионния фонд: 85.00 %, или 81 492 564.85 BGN

Национално финансиране: 15 %, или 14 381 040.85 BGN

Обща стойност на проекта: 131 783 167.65 BGN