Профил на купувача

Обществени поръчки>Процедури по ЗОП

Номер Заглавие
0008-2020/30.03.2020 „Доставка, демонтаж-монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов когенератор, за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Русе“
0007-2020/30.03.2020 „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции"
0006-2020/23.03.2020 „Доставка на тръби за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД в две обособени позиции"
0005-2020/18.03.2020 „Изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Русе“ /предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение/
0004-2020/18.03.2020 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции"
Резултати 1 - 5 от 58
Страници:...