Профил на купувача

„Извършване на геодезически дейности в експлоатационните райони на „ВиК“ ООД- гр. Русе и мониторинг по обследване деформациите на ПСОВ-гр.Русе и ПСОВ-гр.Бяла с две обособени позиции“ ID 9099583

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 4,42 MB 12.06.2020 10:15
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 6,03 MB 12.06.2020 10:15
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 175,5 KB 12.06.2020 10:16
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 390,0 KB 23.06.2020 17:00
ПРОТОКОЛ 1 1,05 MB 22.07.2020 16:28
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 892,2 KB 22.07.2020 16:29
ПРОТОКОЛ 983,7 KB 01.09.2020 13:00
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПОЗИЦИЯ 1 5,09 MB 30.09.2020 14:05
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПОЗИЦИЯ 2 5,11 MB 30.09.2020 14:05