Профил на купувача

„Доставка на резервни части за изделия за ПСОВ с три обособени позиции“

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,27 MB 05.06.2020 11:34
ОБЯВЛЕНИЕ 5,26 MB 05.06.2020 11:34
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 13,69 MB 05.06.2020 11:35
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 10,26 MB 05.06.2020 11:35
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП 3,67 MB 27.07.2020 14:53
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 430,3 KB 04.08.2020 10:21
ПРОТОКОЛИ 2,21 MB 02.09.2020 10:49
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 750,9 KB 02.09.2020 10:49
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА /НЕВЪЗЛОЖЕНА / 4,94 MB 01.10.2020 08:09
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 4,47 MB 28.10.2020 12:49
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЛОТ 1 3,91 MB 28.10.2020 12:50
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1,62 MB 11.11.2022 13:01